The effect of rolling up the ridges after potato planting in conditions of spring drought in 2007
 
More details
Hide details
1
Department o Weed Science and Tillage systems, Wrocław Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute, Pulawy ul. Orzechowa 64, 50-540 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 273-280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2007 an experiment was carried out with rolling up the ridges after potato planting. The experiment was run under soil-climatic conditions of Lower Silesia on grey-brown podzolic soil formed out of loamy sand. The research was aimed at determining the influence of rolling up the ridges on the density, moisture and temperature of soil as well as on the level and structure of potato tuber yield. In that year, spring was characterised by very small amount of precipitation and much higher air temperatures than those of multi-year monthly average. In the beginning of May physical properties of the soil were determined in 0-5 and 5-10 cm layers. The superficial soil layer appeared to be very dry, while in the rolled ridges the soil moisture was significantly higher. There were also observed differen¬ces in the soil temperature. Soil compaction was found to have contributed to a decrease in the amplitude of soil temperature changes in the rolled ridges, in which the temperature measured in morning hours was higher. In afternoon hours it was the other way round - soil temperature in the rolled ridges was lower. The yield of potato tubers grown in the rolled ridges was significantly higher; it contained several times more tubers fraction of 100 g and less of them in small fractions 70 g.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekty wałowania redlin po sadzeniu ziemniaków w warunkach suszy wiosennej 2007 roku
ziemniak, wałowanie, susza
W roku 2007 przeprowadzono eksperyment z wałowaniem redlin po sadzeniu ziemniaków. Wiosna w wymienionym roku charakteryzowała się bardzo małą ilością opadów oraz znacznie wyższymi od średnich miesięcznych z wielolecia temperaturami powietrza. Doświadczenie prowadzono w warunkach glebowo-klimatycznych Dolnego Śląska w miejscowości Biskupice Oławskie, na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego. Celem pracy było określenie wpływu wałowania redlin na gęstość, wilgotność i temperaturę gleby oraz na poziom i strukturę plonu bulw ziemniaka. Na początku maja oznaczono właściwości fizyczne gleby w warstwie 0-5 oraz 5-10 cm. Przypowierzchniowa warstwa gleby była mocno przesuszona. W redlinach wałowanych wilgotność gleby była istotnie wyższa. Zaobserwowano także różnice w temperaturze gleby. Zagęszczenie gleby przyczyniło się do zmniejszenia amplitudy zmian temperatury gleby w redlinach wałowanych. Temperatura oznaczana w godzinach porannych była wyższa w redlinach wałowanych. Odwrotnie przedstawiała się sytuacja w godzinach popołudniowych, kiedy w redlinach wałowanych notowano niższą temperaturę gleby. Plon bulw ziemniaka uprawianego w redlinach wałowanych był istotnie wyższy oraz zawierał kilkakrotnie większą ilość bulw we frakcji >100 g. oraz mniejszą ilość we frakcjach drobniejszych 41-70 i <=40 g.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top