RESEARCH PAPER
Optimalisation in the conditions of feather decomposition in fungi cultures
 
More details
Hide details
1
Departament of Agricultural Microbiology, Mycological Laboratory, Academy of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-15
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 175-187
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present study was to increase the decomposition rate of raw feather waste by choosing keratinolytic fungi of soil origin. The experiment was carried out in laboratory conditions on mineral-keratin medium (ground feathers) in three-weeks' old fungi cultures. Feathers were used as the only source of C, N and energy. The following parameters were taken into account while selecting the optimum conditions for fungi keratinolysis: various quantities of raw feathers, mineral salts (phosphates, magnesium, calcium, iron and zinc salts), pH, temperature, type of inoculum. Keratinolytic fungi activity was evaluated on the basis of: percentage decrease of substrate mass, release of peptide substances, additional N-aminic and N-ammonic release. The optimised substrate medium of (in g dcm–3): K2HPO4 – 0.5; MgSO4•7H2O – 0.025; CaCl2•7H2O – 0.025; FeSO4•7H2O – 0.015; ZnSO4•7H2O – 0.005; chicken feathers – 10.0; pH 6.5-6.8. The optimum incubation temperature was established within the range 20 to 25°C. The best inoculation material was a suspension of spores (106 cm–3 g–10 of feathers). The optimum fungi breeding time was 21 days. Application of the optimum decomposition parameters of raw feather waste by fungi, shortened the process by 20-30%. It represented about an 80% loss of substrate mass in three weeks of fungi breeding. Phosphates and magnesium ions belonged to those parameters which hastened the above process most when 1% of substrate was applied – (3 and 10 times the increase in concentration, respectively).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Optymalizacja warunków rozkładu odpadów pierza w hodowlach grzybów
pióra kurcząt, rozkład, grzyby, optymalizacja
Prowadzone badania miały na celu przyśpieszenie tempa rozkładu surowych odpadów pierza przez wybrane grzyby keratynolityczne, glebowego pochodzenia. Doświadczenia prowadzono w warunkach laboratoryjnych, na ogół w 3 tygodniowych hodowlach grzybów, na podłożu mineralno-keratynowym (rozdrobnione pióra). Pióra stosowano jako jedyne źródło C, N i energii. W doborze optymalnych parametrów grzybowej keratynolizy uwzględniono: różne dawki surowych piór, soli mineralnych (fosforany, sole magnezu, wapnia, żelaza, cynku), pH, temperaturą, rodzaj inokulum. Oceny aktywności keratynolitycznej grzybów dokonywano na podstawie: procentowego ubytku masy substratu, uwalniania substancji peptydowych oraz dodatkowo uwalniania N-aminowego i N-amonowego. Optymalizowany skład podłoża zawierał (g•dcm–3) K2HPO4 – 1,5; MgSO4•7H2O – 0,25; CaCl2 – 7H2O – 0,025; FeSO4 – 7H2O – 0,015; ZnSO4 – 7H2O – 0,005; pióra kurcząt 10,0; pH 6,5–6,8. Optymalną temperaturę inkubacji ustalono w zakresie 20-25°C. Najlepszym materiałem inokulacyjnym była zawiesina spor (106 cm–3 g–10 piór). Optymalny czas hodowli grzybów wynosił 21 dni. Zastosowanie optymalnych parametrów rozkładu surowych odpadów piór przez grzyby pozwoliło na około 20-30% przyśpieszenie tego procesu. Odpowiadało to ok. 80% – ubytkowi masy substratu w 3 tygodniowych hodowlach grzyba. Do czynników najbardziej przyśpieszających ten proces należały fosforany i jony magnezu (odpowiednio 3 i 10-krotny wzrost stężenia) przy zastosowaniu 1% koncentracji substratu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top