RESEARCH PAPER
Determination of the stress ratio of plant granular solids. Part II. Experimental investigations
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2000, (37), 73–81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The stress ratio and the coefficient of wall friction were determined experimentally for rape seeds and wheat grain. Behaviour of the grain was analysed during cycles of loading and unloading which simulated conditions of storage in a silo Measured values of the stress ratio correspond to the range of variability obtained analytically for yielding at the bin wall in the active stress case.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz. II. Badania doświadczalne
iloraz naporu, współczynnik tarcia, złoże ziarn
W pracy omówiono wyniki badań doświadczalnych ilorazu naporu i współczynnika tarcia nasion rzepaku oraz ziarna pszenicy. Analizowano zachowanie się złota nasion podczas kolejnych cykli obciążania i odciążania symulujących warunki magazynowania w silosach zbożowych. Wartości doświadczalne pokrywają się z zakresem zmian ilorazu naporu wyliczanym z zależności analitycznych przy założeniu uplastycznienia materiału przy ścianie zbiornika w czynnym stanie naprężenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125