RESEARCH PAPER
Spectrophotometric method for the description of peel colour related to apple variety
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 95-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A rule was established for the selection of peel reflectance spectrum characteristic for a given apple variety. This permits an objective pomological description of fruit colour with the help of the L*, H* and C* trichromatic parameters. The proper selection of spectrum for a variety requires that the following conditions be met: uniform concentration of chlorophyll in the peel around the fruit circumference and maximum concentration of anthocyanins in the red blush. Information on the pigment concentration is obtained from absorption bands in ripe fruit peel as reflectance spectrum.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda spektrofotometrycznego opisu barwy skórki owocu jabłoni charakterystycznej dla odmiany
jabłko, odmiany, barwniki, widmo odbicia, skórka
Ustalono regułę wyboru, charakterystycznego dla odmiany jabłoni, widma współczynnika odbicia skórki owocu. Pozwala to wykonać obiektywny opis pomologiczny barwy owoców przy pomocy parametrów trójchromatycznych L*, H* i C*. Właściwy wybór widma wymaga spełnienia warunków: wyrównane stężenie chlorofilu w skórce na obwodzie owocu i maksymalne stężenie antocyjanów na rumieńcu jabłka. Informacje o stężeniu barwników w skórce dojrzałego jabłka otrzymuje się z pasm absorpcji w widmie dyfuzyjnego współczynnika odbicia skórki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top