Effect of osmotic pretreatment on selected rehydration properties of dried apples
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 65–76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to present the effect of osmotic dehydration pretreatment of apples cv. Idared on their rehydration properties. Osmotic dehydration of apples in sucrose solution with a concentration of 30 and 60% at 30 and 50˚C for 0.5, 1.0 and 1.5 h was used before drying. The thickness of the samples in the shape of plate with dimensions of 25 x 25 mm was 0.5 and 1.5 cm. Rehydration properties of dried apples, analysed on the basis of the relative mass gain and loss of dry matter, depended on the concentration of osmotic solution and the initial thickness of the samples. The lower concentration of sucrose solution and smaller thickness of samples influenced the increase of relative mass gain in dried apples, but the differences were less apparent in the case of rehydration carried out for 4 h compared with 1-hour rehydration. Changes in solids gain and water loss during the initial osmotic dehydration of apples before convection drying partly correlated with the relative increase in the mass loss of dry matter in rehydration dried apples. Analysed indicators of rehydration were more depended on the degree of samples dehydration expressed as water loss from apples than the increase in weight of solids gain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wstępnego odwadniania osmotycznego na wybrane właściwości rehydracyjne suszonych jabłek
susze jabłkowe, obróbka osmotyczna, rehydracja
Celem pracy było przedstawienie wpływu wstępnego odwadniania osmotycznego jabłek odmiany Idared na ich właściwości rehydracyjne. Przed suszeniem konwekcyjnym stosowano osmotyczne odwadnianie jabłek w roztworze sacharozy o stężeniu 30 i 60% w temperaturze 30 i 50˚C przez 0,5, 1,0 i 1,5 h. Grubość próbek w kształcie prostopadłościanów o wymiarach 2,5 x 2,5 cm wynosiła 0,5 i 1,5 cm. Właściwości rehydracyjne suszu jabłkowego, analizowane na podstawie względnego przyrostu masy i ubytku suchej substancji, zależały od stężenia roztworu osmotycznego i początkowej grubości próbek. Niższe stężenie roztworu sacharozy oraz mniejsza grubość próbek wpływały na zwiększenie względnego przyrostu masy w suszach jabłkowych, ale różnice te były mniej widoczne w przypadku rehydracji prowadzonej przez 4 h w porównaniu z rehydracją 1-godzinną. Zmiany przyrostu masy suchej substancji i ubytku wody podczas wstępnego odwadniania osmotycznego jabłek przed suszeniem konwekcyjnym w małym stopniu korelowały ze względnym przyrostem masy suchej substancji w rehydrowanych suszach. Na wartości analizowanych wskaźników rehydracji większy wpływ niż przyrost masy suchej substancji miał stopień odwodnienia próbek wyrażony jako ubytek wody z jabłek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125