The influence of drying technique and storage conditions on dried apples reconstitution and hygroscopic properties
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Technology, Warsaw Agricultural University ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 471-479
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigation of the influence of convective and infrared drying and storage at 4, 25 and 40°C on reconstitution and hygroscopic proprieties of dried apple slices was the purpose of the research. Achieved results showed that convective drying caused greater shrinkage than infrared drying. Irreversible changes in the structure of material appeared during drying, which had an influence on the ability of water imbibition and retention. The relative mass increase and solubles loss were greater for the infrared dried material, which was connected with smaller shrinkage and density and with greater porosity. During storage, infrared dried material had smaller mass increases during rehydration than the convective dried apples. The values were comparable at 40°C. No significant influence of time and temperature storage and kind of dried material on diffusion of solubles from tissue during soaking was found. Similar tendencies were noticed when investigating the hydroscopic proprieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ techniki suszenia oraz warunków przechowywania na właściwości rekonstytucyjne i higroskopijne suszu jabłkowego
suszenie konwekcyjne, suszenie promiennikowe, rehydracja, higroskopijność, przechowywanie
W pracy badano wpływ suszenia konwekcyjnego i suszenia promiennikowego oraz przechowywania w różnych temperaturach (4, 25 i 40°C) na wybrane właściwości rekonstytucyjne i higroskopijne suszu jabłkowego. Badania wykazały, że suszenie konwekcyjne powoduje większy skurcz materiału niż występujący podczas suszenia promiennikowego. W czasie suszenia nastąpiły nieodwracalne zmiany w strukturze materiału, co wpłynęło na zdolność wchłaniania wody i jej zatrzymywania. Względny przyrost masy i ubytek suchej substancji w czasie rehydracji był większy dla suszu promiennikowego, co wiązało się z jego mniejszym skurczem i gęstością oraz większą porowatością. W czasie przechowywania susz promiennikowy wykazywał podczas uwadniania mniejsze przyrosty masy w czasie rehydracji niż susz konwekcyjny, jedynie w temperaturze 40°C były to wartości porównywalne. Nie stwierdzono istotnego wpływu czasu, temperatury przechowywania i rodzaju suszu na dyfuzję rozpuszczalnych składników suchej substancji z tkanki w czasie jej uwadniania. Podobne tendencje zauważono badając właściwości higroskopijne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top