Influence of agglomeration and coating on oxidation stability of essential unsaturated fatty acids of powdered baby formulas
 
More details
Hide details
1
Department of Chemistry, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Food Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa, Poland
 
2
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, SGGW – Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 77-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
 Powdered baby formulas are multicomponent systems. The aim of the work was the analysis of the influence of agglomeration and coating on the stability of essential unsaturated fatty acids in powdered baby formulas. The following products were the experimental samples: skimmed milk powder, preparations of essential unsaturated fatty acids: Ropufa’’10’’ n-3, Food Powder S/SD and Ropufa’’10’’ n-6, Food Powder. Initial baby formula, agglomerated formula and coated one were subjected to the study. Fatty acids composition was determined by Gas Chromatography. Powdered baby formulas were also tested by differential scanning calorimeter (DSC). Thermograms of baby formulas and skimmed milk powder were determined. Peaks of phase transitions were observed in baby formulas thermograms. Agglomeration and coating processes had insignificant influence on essential unsaturated fatty acids composition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aglomeracji i powlekania odżywek w proszku dla niemowląt na stabilność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
odżywki w proszku, stabilność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
Odżywki w proszku dla niemowląt są to mieszaniny wieloskładnikowe. Celem pracy było zbadanie wpływu aglomeracji i powlekania na stabilność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych w odżywkach w proszku dla niemowląt. Badany materiał stanowiły następujące produkty: mleko w proszku odtłuszczone, preparaty niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych: Ropufa’’10’’ n-3, Food Powder S/SD i Ropufa’’10’’ n-6, Food Powder. Przedmiotem badań były: mieszaniny, ich aglomeraty przed i po powleczeniu. Dla każdej z nich określono skład kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. Analiza proszków została wykonana przy użyciu skaningowego kalorymetru różnicowego – DSC. Sporządzono termogramy trzech odżywek i odtłuszczonego mleka w proszku. Na podstawie przebiegu krzywych można zaobserwować odpowiednie piki przemian fazowych w termogramach analizowanych odżywek. Procesy aglomeracji i powlekania nie wpływają znacząco na obniżenie zawartości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top