Influence of unit pressure exerted on soil on quality of renewal of chosen species of trees
 
More details
Hide details
1
Department of Forest Works Mechanisation, Agricultural University in Krakow Al. 29 listopada 46, 31-423 Kraków
2
Department of Genetics, Seed Management and Forest Nursery, Agricultural University in Krakow Al. 29 listopada 46, 31-423 Kraków
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 51–63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents the results of research relating to the influence of the unit pressure exerted on the soil, on growth and quality of seedlings of Scotch pine Pinus sylvestris, L. European beech Fagus sylvatica L.and pedunculate oak Quercus robur L.grown in experimental conditions of the forest stand. The unit pressure in the experiment was applied with the use of a prototype tractor device for controlled exerting of pressure on the soil. Investigations were executed in the “Kłaj” forest nursery, Niepołomice Forest District. The series of plots of the ground was prepared on two experimental surfaces for every species, applying the unit pressures of various values (50, 100, 150, 200 and 250 kPa) and control plots of the ground (without the pressure). Seeds of three analysed species were sowed on plots of the ground. Grown seedlings were dug up after 7 months and transported to the laboratory, where the parameters of plants were measured, such as diameter in the root neck, the length of the aboveground and underground part, dry matter weight. Measured values were than analysed in the Statistica program. Results show that the value of the applied unit pressure exerted on the soil influenced the parameters of seedlings of analysed species. The values of a majority of the parameters of seedlings diminished with the growth of pressure for pedunculate oak and Scotch pine,while for European beech the analysed parameters increased, which suggests the possibility that this species prefers more compact soil during renewing. Grown seedlings on control plots were characterised with largest average values of the parameters tested, with the exception of the European beech.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nacisku jednostkowego wywieranego na glebę na jakość odnowienia wybranych gatunków drzew leśnych
nacisk jednostkowy, parametry sadzonek, jakość, sosna, dąb, buk
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu nacisku jednostkowego wywartego na glebę na wzrost i jakość sadzonek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., buka pospolitego Fagus sylvatica L. oraz dębu szypułkowego Quercus robur L., wyrosłych w warunkach powierzchni doświadczalnych założonych pod okapem drzewostanu. Określoną wartość nacisku jednostkowego uzyskano przy użyciu prototypu ciągnikowego urządzenia do wywierania kontrolowanego nacisku na glebę. Badania wykonano w kulisach szkółki leśnej „Kłaj” w Nadleśnictwie Niepołomice na dwóch powierzchniach doświadczalnych. Przygotowano łącznie sześć serii poletek, stosując nacisk jednostkowy o różnych wartościach (50, 100, 150, 200 oraz 250 kPa) oraz poletka kontrolne (bez nacisku), na które wysiano nasiona analizowanych gatunków. Po 7 miesiącach wyrosłe sadzonki wykopano i przewieziono do laboratorium, gdzie pomierzono średnicę w szyi korzeniowej, długość części nadziemnej i podziemnej oraz suchą masę poszczególnych części roślin. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu  programu Statistica. Wyniki wskazują, że wartość zastosowanego nacisku jednostkowego wywieranego na glebę wpływała na parametry sadzonek analizowanych gatunków. Dla dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej większość parametrów sadzonek zmniejszała się ze wzrostem nacisku, dla buka pospolitego analizowane parametry zwiększały się, co sugeruje możliwość lepszego odnawiania się tego gatunku na bardziej zbitym podłożu. Sadzonki wyrosłe na poletkach kontrolnych z reguły cechowały się największymi wartościami średnimi cech, z wyjątkiem buka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125