Zn, Cu, Cr content in podsols of the Roztoczanski National Park near the Metallurgical-Sulphuric Line and the expressway
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 459-470
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Research was carried out in the Roztoczański National Park on podsol soils to examine the content of heavy metals: zinc, copper and chromium near the Metallurgical-Sulphuric Line (LHS) and near the expressway (DSR). The research covered two protected areas in the Park: Area 224 “Obrocz” within the range of influence of LHS and Area 341 “Florianka” within the range of influence of DSR. Samples for analysis were taken from Ah horizon and Bh horizon, without preserving the natural structure, from the distance of 10 m and 50 m from LHS and DSR. In the samples we determined the granulation, pH and the content of heavy metals: zinc, copper and chromium. The research proved that the soil samples taken from both of areas are characterized by low content of floatable and colloidal fractions. The dominant fraction is sand. The analysis of pH showed that all examined soils have acid reaction. A decrease in the content of the examined heavy metals was observed in relation to increasing depth and distance from the Metallurgical-Sulphuric Line and the expressway. The total content of the general forms of zinc, copper and chromium in the examined samples is within the limits of their natural content, therefore, it can be assumed that the examined areas are not contaminated by the mentioned metals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość Zn, Cu, Cr w glebach bielicowych Roztoczańskiego Parku Narodowego przy Linii Hutniczo-Siarkowej i drodze szybkiego ruchu
metale ciężkie, pH, Roztoczański Park Narodowy, Linia Hutniczo-Siarkowa
Badania przeprowadzono w Roztoczańskim Parku Narodowym na glebach bielicowych właściwych w celu określenia zawartości metali ciężkich przy Linii Hutniczo-Siarkowej [LHS] i przy drodze szybkiego ruchu [DSR]. Rejonem badań były dwa obwody ochronne w Parku: obwód 224 „Obrocz” znajdujący się w zasięgu oddziaływania LHS i obwód 341 „Florianka” będący pod wpływem DSR. Próby do analiz pobrano z poziomów Ah i Bh, bez zachowania naturalnej struktury, z odległości 10 m i 50 m od LHS i DSR. W pobranych próbkach gleby oznaczono: skład granulometryczny, pH oraz zawartość metali ciężkich: cynku, miedzi i chromu. Badania dowodzą, że próby glebowe pobrane z obu obwodów charakteryzują się niską zawartością części spławianych i koloidalnych. Dominującą frakcją jest piasek. Analiza odczynu pokazała, że wszystkie badane gleby wykazały odczyn kwaśny. Zaobserwowano spadek zawartości badanych metali ciężkich wraz z rosnącą głębokością i odległością od Linii Hutniczo-Siarkowej i drogi szybkiego ruchu. Zawartość form ogólnych cynku, miedzi i chromu w badanych próbkach mieściła się w granicach naturalnej ich zawartości, a więc można przyjąć, że badane obszary nie są skażone wyżej wymienionymi metalami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top