RESEARCH PAPER
The environment pollution problems caused by the transport infrastructure at the example of the Roztocze National Park
 
More details
Hide details
1
Katedra Energetyki i Pojazdów, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
 
2
Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-04-11
 
 
Acta Agroph. 2008, 5(165), 1-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field of transport infrastructure in Poland has a lot of branches which require scientific development. One of the main targets is the protection of natural environment demanding an introduction of numerous new measures in the already existing objects as well as including them in the newly designed ones. More and more commonly, numeric methods are applied for the design of transport infrastructure and monitoring of different types of natural areas. These methods, however, demand a vast amount of empirical data which are not always available. The present article includes an analysis of three factors threatening natural areas and welfare of living organisms: acoustic pressure level (noise), contents of selected heavy metals in soils as well as levels of emission and imission of selected toxic compounds in the atmosphere. Furthermore, an assessment was made of the influence traffic intensity as well as velocities of the driven vehicles on the pollution of the Roztocze Natural Reserve environment along transport lines (both road and railway ones). Comprehensive research on the above-mentioned issues has allowed to extend the knowledge applicable both for infrastructure designers and for naturalists taking care of the natural reserve objects and their proper functioning. Moreover, introduction of adequate pro-ecological solutions, after previous recognition of the effect of transport lines on the surrounding area, will allow to reduce degradation (in the already existing objects) and to keep the natural values (in the newly designed ones).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy zanieczyszczenia środowiska przez infrastrukturę transportową na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego
hałas, metale ciężkie, emisja spalin, obszary chronione, infrastruktura transportu
Dziedzina jaką jest infrastruktura transportowa w Polsce ma wiele obszarów wymagających rozwoju naukowego. Jednym z głównych celów jest ochrona środowiska naturalnego wymagająca wprowadzenia wielu poprawek w obiektach już istniejących i uwzględnieniu ich w obiektach projektowanych. Przy projektowaniu obiektów infrastruktury komunikacyjnej i monitorowaniu różnych typów terenów naturalnych, coraz powszechniej stosuje się metody numeryczne. Metody te wymagają jednak ogromnej ilości danych empirycznych, których w wielu przypadkach brakuje. Niniejsza praca obejmuje analizę trzech czynników, stanowiących zagrożenie dla terenów naturalnych i dobrostanu organizmów żywych: poziomu ciśnienia akustycznego (hałasu), zawartości wybranych metali ciężkich w glebach i poziomu emisji i imisji wybranych związków szkodliwych w powietrzu. Ponadto dokonano oceny wpływu natężenia ruchu oraz prędkości poruszających się pojazdów w aspekcie zanieczyszczenia środowiska Roztoczańskiego Parku Narodowego wzdłuż ciągów komunikacyjnych (drogowych i kolejowych). Wykonanie kompleksowych badań w powyższym zakresie pozwoliło na poszerzenie dodatkowej wiedzy ważnej tak dla projektantów infrastruktury, jak i przyrodników dbających o zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie obiektów przyrodniczych. Ponadto wprowadzenie odpowiednich rozwiązań proekologicznych, po uprzednim rozpoznaniu zakresu oddziaływań szlaków komunikacyjnych na tereny je otaczające, umożliwi ograniczenie degradacji (w odniesieniu do obiektów istniejących) oraz na zachowanie ich naturalnych wartości (w odniesieniu do obiektów projektowanych).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top