RESEARCH PAPER
Effect of mineral fertilizers, farmyard manure and tannery sludge treatments on some soil properties and heavy metal solubility
 
More details
Hide details
1
Katedra Chemii Rolnej Akademia Rolnicza, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2021-12-17
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 63-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Tannery sludge belongs to a wide spectrum of sewage sludge kinds formed after treatment of various types of industrial wastes. A hindrance to its management is its high concentration of chromium, which is used in a technological process of hide tanning. Chromium concentration in these materials depends on the sewage treatment technology. A definitely lower content of this clement is detected in tannery sludge formed in result of chemical than biological treatment. The work aimed to compare, in a field experiment, the effect of applied mineral and farmyard manure treatments with the activity of tannery sludge of chemical origin on selected soil properties and heavy metal contents. De-acidifying activity of organic treatment applied in the form of farmyard manure and tannery sludge was bigger immediately after the application than after three years of the investigations. Mineral treatment significantly decreased the soil reaction and increased soil hydrolytic acidity mainly after the first year of the investigations. The effect of the applied tannery sludge, comparable with farmyard manure but better than mineral treatment effect, was observed on organic carbon and total nitrogen contents. The biggest differences in the contents of the studied metal soluble forms were detected immediately after the treatment application. Solubility of the studied heavy metals depended on the kind of clement whereas the used treatment did not cause an excessive mobilisation of the investigated heavy metals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie na wożenia mineralnego, obornikiem i osadem garbarskim na niektóre właściwości gleby i rozpuszczalność metali ciężkich
nawożenie, gleba. osad garbarski, metale ciężkie
Wśród szerokiej gamy osadów ściekowych powstających po oczyszczeniu ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu znajdują się osady garbarskie. Problemem w ich zagospodarowaniu jest bardzo często duża koncentracja chromu, który jest wykorzystywany w procesie technologicznym garbowania skór. Koncentracja chromu w tych odpadach jest uzależniona od technologii oczyszczania ścieków. Zdecydowanie niższą :zawartością tego pierwiastka charakteryzują się osady garbarskie powstałe w wyniku oczyszczania chemicznego niż oczyszczane biologiczne. Celem niniejszej pracy było porównanie wpływu zastosowanego nawożenia mineralnego i obornikiem z działaniem osadu garbarskiego pochodzenia chemicznego na wybrane właściwości i zawartość metali ciężkich w glebie. Działanie odkwaszające nawożenia organicznego zastosowanego w formie obornika i osadu garbarskiego było większe bezpośrednio po zastosowaniu niż po trzech latach badań. Nawożenie mineralne istotnie obniżało odczyn i zwiększało kwasowość hydrolityczną gleby głównie po pierwszym roku badań. Stwierdzono porównywalny z obornikiem, a lepszy niż nawożenia mineralnego wpływ zastosowanego osadu garbarskiego na zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego. Największe różnice w zawartości rozpuszczalnych form badanych metali ciężkich stwierdzono bezpośrednio po zastosowanym nawożeniu. Rozpuszczalność badanych metali ciężkich zależała od rodzaju pierwiastka, a zastosowane nawożenie nie spowodowało nadmiernego uruchomienia badanych metali ciężkich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top