RESEARCH PAPER
Estimation of possible utilization of sewage sludge from municipal sewage – treatment plant in agriculture
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Warsaw Agricultural University, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 317-323
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of sewage sludge on heavy metals (Zn, Cu, Cd, Pb) contents in soil under the conditions of liming and without liming was investigated in pot experiment carried out on sandy soil. The sewage sludge produced on purification sewage plants "Czajka" from Warsaw (municipal - industrial sewage) was applied before start of experiment in four doses: I. 27 g, II. 53 g, III. 80 g, IV. 106 g per pot. The experiment carried out in condition with liming and without liming. Under the influence of the employed sewage sludge, an increase of soluble in 1 mol dm-3 heavy metals content in soil has been observed. The increase of soluble in 1 mol dm-3 heavy metals content in soil was lower under influence of liming. The total cadmium content in sewage sludge exceeds admissible threshold value. However, after single application of moderate doses of sewage sludge the content of heavy metals in soil was lower than the permissible critical level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości wykorzystania w rolnictwie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków
osad ściekowy, gleba, wapnowanie, metale ciężkie
W trzyletnim doświadczeniu wazonowym założonym na glebie lekkiej badano wpływ wzrastających dawek osadu ściekowego na zawartość fom1 metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) rozpuszczalnych w HCl o stężeniu 1 mol·dm-3 w glebie kwaśnej i wapnowanej. W doświadczeniu zastosowano osad ściekowy z warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka". Osad ściekowy wprowadzono jednorazowo w pierwszym roku badań w dawkach: 27 g, 53 g, 80 g, 106 g na wazon w warunkach bez wapnowania i z wapnowaniem. Podczas trzyletniego okresu badań obserwowano stopniowy przyrost zawartości wszystkich badanych metali w stosunku do ich zawartości w glebie przed założeniem doświadczenia. Mniejszy przyrost zawartości metali ciężkich w glebie obserwowano w obiektach, w których zastosowano wapnowanie. Jednorazowe zastosowanie umiarkowanych dawek osadu ściekowego, w którym przekroczona została dopuszczalna zawartość kadmu, nie spowodowało, w okresie trzyletnim, przekroczenia wartości uznawanych za naturalne zawartości metali ciężkich w glebach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top