The application of factorial analysis for the estimation of losses in combine harvesting
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, Faculty of Production and Power Engineering, Agricultural University
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 471-481
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The level of losses from combine harvesting has a particular meaning in the scale of the whole country. They are direct (quantitative) and indirect (qualitative) losses. This is of particular importance in the case seed material, because damage inflicted to grain during the process of combine harvest can lower its quality. The aim of the work was to determine which factors have the most significant effect on the level of losses in combine harvesting, and the application of factorial analysis provided the method. The results of studies on the effect of factors influencing the level of losses in combine harvesting, by various authors involved in this field, are compiled in Tables. The factorial analysis performed provided an answer to the question what factors are insignificant in the generation of losses in combine harvesting.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie analizy czynnikowej do oceny strat w czasie zbioru kombajnem zbożo-wym
zbiór kombajnem zbożowym, ocena strat, analiza czynnikowa
Wielkość strat, wynikających z zastosowania kombajnów zbożowych ma ogromne znaczenie ekonomiczne, szczególnie gdy rozpatruje się je w skali całego kraju. Są to straty bezpośrednie (ilościowe) i pośrednie (jakościowe). Straty te mają szczególne znaczenie w przypadku zbioru materiału siewnego, gdyż uszkodzenia mogą znacznie obniżyć jakość ziarniaków. Celem pracy było wykazanie, które z czynników w sposób istotny oddziaływują na wielkość strat w czasie zbioru kombajnem. Do tego możliwe było wykorzystanie metod jakie udostępnia nam analiza czynnikowa. Wyniki badań dotyczące wpływu czynników mających wpływ na wielkość strat w czasie zbioru kom-bajnem zebrano w tabelach. Są one rezultatem badań różnych autorów zajmujących się tą problematyką. Przeprowadzono analizę czynnikową, która dała odpowiedź na pytanie, jakie czynniki są nieistotne przy powstawaniu strat w czasie zbioru kombajnem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top