RESEARCH PAPER
Effect of microwave drying on changes of wheat grain structure. Part I – internal damage
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 167-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work analyses changes in internal structure of wheat groin of the three varieties: Kamila, Kobra and Roma. The samples were dried in a dryer using hot air and optionally microwave radiation. The state of internal damage in single groins was determined using the damage index (IS). obtained using the computer program "ZIARNA" which automatically analysed the X-ray images of the grains. For the two methods of drying (with and without microwave) the linear increase of damage index was observed, proportional to the time of drying The rate of change of the damage index as a result of the two methods of drying was similar. However, in the case when the microwave drying was applied average values of index IS were significantly higher than those calculated for the case when no microwave radiation was applied. An additional effect of microwave assisted drying was the fact that the differences between the state of damage of the three wheat varieties effaced, while the same differences were statistically significant if the grain was dried without microwave radiation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I – uszkodzenia wewnętrzne
ziarno pszenicy, suszenie mikrofalowe, rentgenografia, wskaźniki uszkodzeń
W pracy dokonano oceny zmian struktury wewnętrznej ziarna trzech odmian pszenicy ozimej (Kamila, Kobra, Roma). Próbki te były suszone w suszarce z nawiewem ciepłego powietrza z udziałem i bez udziału mikrofal. Oceny stanu uszkodzeń wewnętrznych pojedynczych ziaren dokonano przy pomocy wskaźnika uszkodzeń IS, wyznaczanego przy pomocy programu komputerowej analizy ich obrazów rentgenowskich (system ZIARNA). Dla obu sposobów suszenia stwierdzono liniowy wzrost wskaźnika uszkodzeń wraz z czasem suszenia. Tempo wzrostu wskaźnika uszkodzeń w wyniku stosowania obu sposobów suszenia było porównywalne, lecz w przypadku suszenia mikrofalowego średnie wartości wskaźnika IS były istotnie wyższe niż dla suszenia bez udziału mikrofal. Dodatkowym efektem suszenia z udziałem mikrofal było zatarcie się różnic między stanem uszkodzeń ziarna badanych odmian, które to (różnice) były statystycznie istotne w wyniku suszenia bez mikrofal.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top