RESEARCH PAPER
Influence of choosen drying methods on wheat grain cracking and crumbling during dynamic loads
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 155-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Single kernels of wheat grain (Kamila, Kobra and Roma varieties) were subjected to dynamic loading in the laboratory conditions. The grain samples were moistened and then dried using the three following methods: room temperature drying, drying in a dryer with the controlled air flow – with and without microwave assisted drying. The grains that had not been moistened were used as u control sample. The increase in the state of internal cracks of endosperm (micro-damage) and the number of crumbled grains (macro-damage), as a result of the applied loads, were subject to a careful assessment. The state of the grain micro-damage, expressed using the damage index, was assessed before and after applying the loads using the system for computer analysis of the X-ray images. It was determined that the applied methods of drying had the influence on the state of grain destruction as a result of loading. The macro-damage was affected mostly by higher temperature of drying. The micro-damage was affected mainly by grain moistening, independently of the later applied drying method. However the grains dried using the microwave assisted drying had the highest increase in cracks. A significant influence on grain crumbling had also its previous state of cracking.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych sposobów suszenia na pękanie i kruszenie się ziaren pszenicy podczas obciążeń dynamicznych
ziarno pszenicy, nawilżanie, suszenie mikrofalowe, uszkodzenia, analiza obrazów rentgenowskich
W warunkach laboratoryjnych dokonano obciążeń dynamicznych pojedynczych ziaren trzech odmian pszenicy ozimej (Kamila, Kobra, Roma), których próbki były uprzednio nawilżone, a następnie ponownie suszone trzema sposobami: w temperaturze otoczenia, w suszarce z nawiewem ciepłego powietrza bez udziału i z udziałem mikrofal. Materiałem kontrolnym były ziarna nie nawilżane. Ocenie podlegała liczba ziaren pokruszonych (makro-uszkodzeń) i przyrost pęknięć wewnętrznych bielma (mikro-uszkodzeń) w wyniku zastosowanych obciążeń. Stan mikrouszkodzeń w ziarnach, wyrażony przy pomocy wskaźnika uszkodzeń, oceniany był przed i po obciążeniach przy pomocy systemu komputerowej analizy obrazów rentgenowskich. Stwierdzono, że zastosowane sposoby suszenia miały wpływ na stan destrukcji ziaren po obciążeniach. Na poziom makro-uszkodzeń zaznaczył się dominujący wpływ temperatury suszenia. Na przyrost mikro-uszkodzeń istotny wpływ miał sam fakt, że ziarno było nawilżane, niezależnie od sposobu jego ponownego suszenia. Jednakże u ziaren suszonych z udziałem mikrofal zanotowano największy przyrost pęknięć. Istotny wpływ na kruszenie się ziaren miał również ich wcześniejszy stan pęknięć.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top