RESEARCH PAPER
Effect of inner damage of wheat grain on technological hardness
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 299-307
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Estimation of changes in the technological hardens index was carried out for samples of two varieties of spring wheat grain (Torka and Kontesa) wetted in water and dried in room temperature to initial moisture content, about 12% w.b. Hardness of grains was estimated with the instrument for Hardness Classification SKCS type 4100. Significant differentiation of hardness among varieties was found. Inner cracks to grain, caused by those processes, were detected using soft X-ray technique. The physical condition of the endosperm was described by number of cracks. An increase of time of earlier wetting resulted in a decrease of grains hardness. A high, negative and significant correlation was found (r = -0,978) between the Hardness Index of grain and number of inner cracks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną
ziarno pszenicy, nawilżanie, suszenie, aparat SKCS, twardość technologiczna, uszkodzenia wewnętrzne
W pracy dokonano oceny zmian indeksu twardości technologicznej ziarna dwóch odmian pszenicy jarej (Torka i Kontesa), nawilżanego w wodzie w różnym czasie i wysuszonego w temperaturze pokojowej do wilgotności początkowej tj. około 12%. Twardość ziarna określono aparatem SKCS typ 4100. Uszkodzenia wewnętrzne wynikłe z powyższych procesów rejestrowano technika rentgenowską. Stan fizyczny bielma określono liczbą pęknięć. Stwierdzono istotne zróżnicowanie międzyodmianowe zarówno twardości ziarna jak i jego odporności na uszkodzenia mechaniczne. Wydłużanie czasu nawilżania spowodowało spadek twardości ziarna. Stwierdzono wysoką, ujemną i istotną korelację (r = -0,978) między indeksem twardości a liczbą uszkodzeń wewnętrznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top