RESEARCH PAPER
Effect of foliar fertilizers on potato yield, its structure, wholesomeness and storage life of tubers
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Environment Protection, University of Agriculture Al. Mickiewicza 21 str., 31-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-05-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 99-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present experiment was carried out in the years 1998-2000 in Boczkowice on a good wheat complex. The aim of the study was to compare the effect of foliar application of urea in a 6% aqueous solution and mixed fertilizers (Insol 7, Ekosol K) in comparison to solid forms of fertilizers on yield and wholesomeness of potato tubers of Ania variety. On the basis of results obtained in a three year experiment, it was demonstrated that a nitrogen dose together with multi component fertilizers applied during potato vegetation period did not significantly diversify total tuber yield, their infection by Rhizoctonia solani or the level of losses during storage. Foliar potato enrichment considerably marketable modified yield, starch content in tubers, the number of tubers with scab (Streptomyces scabies) symptoms and percentage share of the individual tuber fractions in yield. Insol-7 applied twice together with 6% of urea water solution caused a significant increase in the starch content of tubers and percentage share of small tubers (to 40 mm in diameter) and diminished the total amount of losses after storage. However, potato enrichment with 6% water solution of urea favoured an increase of marketable yield and the share of big tubers (over 60 mm in diameter) and their infection with Streptomycis scabies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego dokarmiania ziemniaka na plon jego strukturę, zdrowotność i trwałość przechowalniczą bulw
ziemniak, nawozy dolistne, plonowanie
Doświadczenia prowadzono w latach 1998-2000 w Boczkowicach na gle¬bie kompleksu pszennego dobrego. Celem badań było porównanie wpływu dolistnego dokarmiania ziemniaka 6% wodnym roztworem mocznika i nawozami wieloskładnikowymi (Insol 7, Ekosol K) w porównaniu z nawozem w formie stałej na plonowanie i zdrowotność bulw ziemniaka odmiany Ania. Na podstawie uzyskanych trzyletnich wyników badań stwierdzono, że zastosowane dawki azotu oraz nawozy wieloskładnikowe w okresie wegetacji ziemniaka nie różnicowały istotnie plonu ogólnego bulw, porażenia ich przez Rhizoctonia solani i ilość ubytków powstałych w czasie przechowywania. Dolistne dokarmianie ziemniaka modyfikowało istotnie plon handlowy, zawartość skrobi w bulwach, ilość bulw z objawami parcha zwykłego (Streptomyces scabies) oraz procentowy udział poszczególnych frakcji bulw w plonie. Aplikacja roślinom na liście dwukrotnie Insolu 7 w połączeniu z 6% wodnym roztworem mocznika powodowała istotny wzrost zawartości skrobi w bulwach i procentowy udział bulw drobnych (o średnicy do 40 mm) oraz zmniejszała po przecho-waniu ilość ubytków ogółem. Natomiast dokarmianie ziemniaka 6% wodnym roztworem mocznika sprzyjało wzrostowi plonu handlowego i udziału frakcji bulw dużych (o średnicy powyżej 60 mm) oraz porażeniu ich przez Streptomyces scabies.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top