Właściwości sorpcyjne mąki pszennej i żytniej typ 2000
 
 
More details
Hide details
1
Gdynia Maritime University, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia e-mail: daszenka@am.gdynia.pl
 
2
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 393-402
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a comparative analysis of sorptive properties of type 2000 wheat and rye flours. The main aim of the study was to examine the influence of the raw material on the sorptive properties of the flours. Flours which were used as specimens were produced in a laboratory at identical milling conditions. The following parameters of sorption were identified: monolayer capacity with the corresponding water activity, energy constant, specific sorption surface, size and volume of capillaries. Certain differences of sorption parameters of the flours were found, however they can be neglected from a practical point of view.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorptive properties of type 2000 wheat and rye flours
mąka pszenna, mąka żytnia, sorpcyjność, model GAB (Guggenheim, Anderson, De Boer)
W pracy przedstawiono porównawczą ocenę właściwości sorpcyjnych mąki pszennej i żytniej typ 2000. Celem pracy było zbadanie wpływu surowca na własności sorpcyjne mąki. Materiał badawczy stanowiły mąki wyprodukowane w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu jednakowych warunków przemiału (młyn laboratoryjny MLU Bühler). Metody badań obejmowały wyznaczenie wybranych parametrów takich jak: pojemności monowarstwy wraz z odpowiadającą jej aktywnością wody, stałej energetycznej, powierzchni właściwej sorpcji, rozmiarów i objętości kapilar. Stwierdzono pewne różnice parametrów procesu adsorpcji dla obydwu mąk, które okazały się jednak mało istotne z praktycznego punktu widzenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top