Variability of parameters of cellular structure in potato tubers
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 625-638
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the variability of parameters of cellular structure in potato tubers – 5 potato cultivars, 5 locations of core sampling on each tuber (near the stolon, side of tuber, tip of tuber, inner core, and outer core). For microscope observation of the cellular structure an optical confocal microscope was used – „CONFOCAL 2002” (TSRLM). Specimens were in natural state, and composite image was used, containing sufficient number of cells for analysis of the parameters of the structure. Distributions of the geometric parameters of the cellular structure were obtained, related to the cell size (for 2D section: surface area, perimeter, Feret diameters ) and to cell shape: Feret diameter ratio, elongation – E (ratio of the difference of maximum and minimum diameter of ellipse inscribed in a cell to the sum of the diameters), and compactness – C (16 A/P2). Comparison was made of the distributions of all the measured parameters of structure for the sampling locations on the tubers. It was found that microstructure is a characteristic feature of each cultivar, and the location on the tuber affects the structure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność parametrów struktury komórkowej w bulwie ziemniaka
parametry struktury komórkowej w bulwie ziemniaka, mikroskop konfokalny, analiza obrazu
Przedstawiono wyniki badań zmienności parametrów struktury komórkowej w bulwach 5 odmian ziemniaka. Próbki pobierano w 5 miejscach w każdej bulwie (przystolon, bok, wierzchołek, rdzeń wewnętrzny i zewnętrzny). Do mikroskopowych obserwacji struktury komór-kowej wykorzystywano optyczny mikroskop konfokalny „CONFOCAL 2002” (TSRLM). Badano próbki w stanie naturalnym, a uzyskiwany obraz, dzięki metodzie składania, zawierał wystarczającą liczbę komórek do analizy parametrów struktury. Dla płaskich przekrojów próbek uzyskano rozkłady geometrycznych parametrów struktury związanych z: 1) wielkością komórek: powierz-chnia (A), obwód (P), średnice Fereta (Fmax, Fmin) oraz 2) kształtem komórek: stosunek średnic Fereta, wydłużenie – E (stosunek różnicy maksymalnej i minimalnej średnicy elipsy wpisanej w komórkę do sumy tych średnic), zwartości – C (16 A/P2). Porównano rozkłady wszystkich mierzo-nych parametrów struktury dla badanych miejsc pobrania próbek w bulwie. Stwierdzono, że mikro-struktura jest cechą charakterystyczną każdej odmiany i zależy od miejsca w bulwie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top