The influence on buckwheat flour addition on selected properties of wheat dough and bread crumb
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, Agriculture University, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 617-624
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigation of buckwheat flour addition to wheat flour and its effect on wheat dough rheological (alveograph) properties and on the mechanical properties of bread crumb. The results showed that buckwheat flour addition of from 10 to 40% caused a decrease of the deformation energy of wheat dough (form 248 do 91 J10-4) and of the extensibility of dough (form 89 to 21 mm), but tenacity increased. The loaf volume decreased with the addition of buckwheat flour and it had a significant influence on bread crumb texture changes. Statistically significant and negative correlations were found between loaf volume and mechanical parameters described of bread crumb texture (hardness, springiness, chewiness, gumminess). The highest changes of this parameters were observed when the percentage of buckwheat flour was 30 and 40%. Also for those percentages the lowest notes were obtained for organoleptic assessment of bread. Moreover, a number of correlations were found between the rheological properties of dough and the mechanical properties of bread crumb. The strongest and positive dependences were observed between P/L ratio (the ratio of dough tenacity to dough extensibility) and such crumb parameters as hardness, gumminess and chewiness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku mąki gryczanej do mąki pszennej na wybrane cechy ciasta i miękiszu pieczywa
gryka, ciasto, pieczywo, właściwości reologiczne, tekstura
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku mąki gryczanej (w ilości 10, 20, 30 i 40%) do mąki pszennej na cechy reologiczne (alweograficzne) ciasta oraz cechy mechaniczne miękiszu pieczywa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału mąki gryczanej zmniejszała się praca rozciągania ciasta (od 248 do 91 J∙10-4) oraz rozciągliwość ciasta (z 89 do 21 mm), wzrastała natomiast sprężystość. Wzrost udziału mąki gryczanej powodował spadek objętości uzyskanego pieczywa, co miało zasadniczy wpływ na zmiany cech tekstury miękiszu. Stwierdzono statystycznie istotne i ujemne wartości współczynników korelacji między objętością pieczywa a twardością, elastycznością, żuwalnością i gumowatością miękiszu pieczywa. Największe zmiany określanych cech następowały przy 30 i 40% udziale mąki gryczanej. Również przy tym udziale uzyskano najniższe noty za ocenę organoleptyczną pieczywa. Wykazano ponadto szereg korelacji między cechami alweograficznymi ciasta a cechami mechanicznymi miękiszu pieczywa. Najsilniejsze i dodatnie zależności wystąpiły między parametrem P/L (iloraz sprężystości ciasta do jego rozciągliwości) a twardością, gumowatością i żuwalnością miękiszu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top