RESEARCH PAPER
The changes of the potato tuber tissue structure resulting a deformation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 109-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The relationship between the structure parameters of potato tuber tissue and the deformation has been investigated. The method applied allowed to stabilise structure and to obtain thin slices for microscopic investigation. Then the special procedure for image obtaining and transformation to identify and quantify each individual cell has been done. Automatic quantitative computer analysis of the images has been executed by means of image analysis (IA) program Aphelion v3.2.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany struktury tkanki bulwy ziemniaka w wyniku deformacji
tkanka bulwy ziemniaka, analiza obrazu, utrwalanie struktury
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zmiany parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka powstałych w wyniku odkształcania . Opracowano metodę utrwalania struktury próbki, umożliwiającą jej obróbkę mechaniczną i długotrwałe przechowywanie oraz metodę uzyskiwania cienkich przekrojów tkanki do badań mikroskopowych. Przedstawiono metodykę uzyskiwania obrazów struktury tkanki bulwy ziemniaka oraz transformacji tych obrazów pozwalającą na identyfikację i parametryzację pojedynczych komórek. Automatycznej ilościowej analizy komputerowej dokonano przy pomocy opracowanego algorytmu do specjalistycznego programu analizy obrazu Aphelion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top