RESEARCH PAPER
Binarisation algorithm tomographic images of aggregate soil structure
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (24), 49-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
When applying image analysis to structure studies we need to choose a concrete method of segmentation of image points pertinent or not to given objects. This study presents the algorithm of tomographic images of aggregated soil to be binarised, created on the basis of the condition of equal structure porosity calculated on the tomogram before and after the segmentation. Moreover, the study provides a method for calculating the structure porosity by means of tomogram generated image. To apply it we need to know the Hounsfield coefficient characterising selected soil aggregates. This coefficient is assumed to amount to the maximum of the set of Hounsfield coefficient values which correspond to locations of local maximums of Hounsfield coefficient histogram. We have assumed the same values of the Hounsfield coefficient for original and compressed soil (relative compression — 13%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej
tomografia komputerowa, analiza obrazu, histogram, binaryzacja, porowatość, por
Stosowanie analizy obrazu do badań struktury wymaga określenia metody odróżnienia punktów obrazu należących lub nie do obiektów. Przedstawiono algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej, który skonstruowano w oparciu o warunek równości porowatości struktury obliczonej z tomogramu przed i po segmentacji. Podano sposób na wyznaczenie porowatości struktury z obrazu tomogramu. Wymaga on znajomości współczynnika Hounsfielda materiału, z którego zbudowane są agregaty glebowe. Założono, że jest on równy wartości odpowiadającej położeniu maksimum histogramu współczynników Hounsfielda, znajdującemu się w obszarze dużych jego wartości. Przyjęto jednakowe wartości współczynnika tego dla gleby nieodkształconej i poddanej procesowi ściskania (odkształcenie względne 13%).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top