The yield and relative feed value of mixtures of Dactylis glomerata L. with Medicago Media Pers. depending on the varying participation of alfalfa in sowing
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland and Green Space Management University of Warmia and Mazury in Olsztyn pl. Łódzki 1/17, 10-718 Olsztyn
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 485-496
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Dactylis glomerata L. on the yield and nutritional value of green fodder. Qualitative analysis of fodder included the determination of the concentrations of acid detergent fibre (ADF) and neutral detergent fibre (NDF), and the relative feed value (RFV) which combines feed intake with digestibility and supports an effective evaluation of roughage. A small-area field experiment was conducted in 2010-2012 at the Agricultural Experiment Station owned by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). The experiment was established on mineral soil of quality class IVa and very good rye complex. The percentage of alfalfa seeds in the mixture was 30, 50 and 70% relative to the total mass of seeds of pure-sown species. Control treatments were pure-sown alfalfa (100%) and pure-sown cocksfoot (100%). The research showed that the percentage of alfalfa in yield of the mixtures was different from the relative shares of sown seeds. In the second year of the study the percentage of alfalfa was from 57 to 59% of the mass of yield. Yielding was variable among the years of research. In the first year, mixtures and pure-sown cocksfoot gave better yield than alfalfa. During the second year, the highest dry matter yield was obtained from the mixture with 70% alfalfa seeds, while the yield of pure sown cocksfoot was the lowest. Introduction of hybrid alfalfa as a component of mixtures with cocksfoot had a beneficial effect on dry matter intake by animals and increased the nutritive value of the feed.. The percentage of alfalfa seeds in the mixture differentiated the relative nutritional value of obtained feed only to slight degree.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie oraz względna wartość pokarmowa mieszanek Dactylis glomerata L. z Medicago media Pers. w zależności od zróżnicowanego udziału lucerny w zasiewie
Dactylis glomerata, Medicago media, mieszanki, plon suchej masy, ADF (kwaśne włókno detergentowe), NDF (neutralne włókno detergentowe), względna wartość pokarmowa
W eksperymencie oceniano wpływ zróżnicowanego udziału lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers.) w mieszance z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata L.) na plonowanie oraz względną wartość pokarmową uzyskanej paszy. Oceny jakościowej paszy dokonano na podstawie zawartości włókna NDF (neutralne włókno detergentowe) i ADF (kwaśne włókno detergentowe), obliczając wskaźnik względnej wartości pokarmowej (RFV), który łączy strawność i pobranie paszy w jeden parametr, umożliwiający efektywną ocenę pasz objętościowych. Badania przeprowadzono w latach 2010-2012. Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie mineralnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Udział nasion lucerny w mieszance z kupkówką wynosił 30, 50 i 70% w stosunku do masy nasion gatunku wysiewanego w czystym siewie. Na obiektach kontrolnych wysiano w siewie jednogatunkowym: lucernę (100%) oraz kupkówkę (100%). Badania wykazały, że procentowy udział lucerny w plonie mieszanek różnił się do udziału wysianych nasion. W drugim roku badań stanowiła ona od 57 do 59% masy plonu. Plonowanie było zmienne w latach badań, w pierwszym roku pełnego użytkowania mieszanki oraz kupkówka w siewie czystym plonowały lepiej niż lucerna, natomiast w drugim roku najwyższy plon suchej masy uzyskano z mieszanki o 70% udziale nasion lucerny, zaś najniżej plonowała monokultura kupkówki pospolitej. Wprowadzenie lucerny mieszańcowej, jako komponentu mieszanki z kupkówką pospolitą, korzystnie wpłynęło na pobranie suchej masy przez zwierzęta oraz zwiększyło jej wartość pokarmową. Procentowy udział nasion lucerny w mieszance w niewielkim stopniu różnicował względną wartość pokarmową uzyskanej paszy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top