The relative feed value of mixtures Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus with Medicago media pers. depending on the varying participation on alfalfa in sowing
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland and Green Space Management University of Warmia and Mazury in Olsztyn pl. Łódzki 1/17, 10-718 Olsztyn
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 481-490
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Festulolium braunii (K. Richt) on the yield and nutritional value of green fodder. A qualitative analysis of fodder included the determination of the concentrations of acid detergent fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF), and the relative feed value (RFV) which combines feed intake with digestibility and supports an effective evaluation of roughage. A small-area field experiment was conducted in 2011-2012 at the Agricultural Experiment Station owned by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). The experiment was established on mineral soil of quality class IVa and very good rye complex. The percentage of alfalfa seeds in the mixture was 30, 50 and 70% relative to the total mass of seeds of pure-sown species. Control treatments were pure-sown alfalfa (100%) and pure-sown Festulolium (100%). It was found that alfalfa had high competitive advantage over Festulolium – the share of the former species in mixtures was considerably higher than the percentage of seeds sown. The yield of alfalfa/Festulolium mixtures was significantly higher than the yield of pure-sown Festulolium and similar to the yield of pure-sown alfalfa. The introduction of alfalfa to the mixture decreased the NDF content of biomass, thus improving fodder quality. Varied proportions of alfalfa seeds in mixtures had no significant effect on the analyzed parameters of feed quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Względna wartość pokarmowa mieszanek Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus z Medicago media pers. w zależności od zróżnicowanego udziału lucerny w zasiewie
Festulolium braunii, Medicago media, mieszanki, plon suchej masy, ADF, NDF, względna wartość pokarmowa
W eksperymencie oceniano wpływ zróżnicowanego udziału Medicago media Pers. w mieszance z Festulolium braunii (K. Richt) na plonowanie oraz względną wartość pokarmową uzyskanej paszy. Oceny jakościowej paszy dokonano na podstawie zawartości włókna ADF (neutralne włókno detergentowe) i NDF (kwaśne włókno detergentowe), obliczając wskaźnik względnej wartości pokarmowej (RFV), który łączy strawność i pobranie paszy w jeden parametr, umożliwiający efektywną ocenę pasz objętościowych. Badania przeprowadzono w latach 2011-2012. Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie mineralnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Udział nasion lucerny w mieszance z festulolium wynosił 30, 50 i 70% w stosunku do masy nasion gatunku wysiewanego w czystym siewie. Na obiektach kontrolnych wysiano w siewie jednogatunkowym: lucernę (100%) oraz festulolium (100%). Badania wykazały dużą konkurencyjność lucerny w stosunku do festulolium, w drugim roku wegetacji jej udział w runi mieszanek był znacznie większy od udziału wysianych nasion. Mieszanki lucerny z festulolium plonowały istotnie wyżej niż festulolium w czystym siewie i na podobnym poziomie jak jed-nogatunkowy siew lucerny. Wprowadzenie lucerny jako komponentu mieszanki z festulolium ko-rzystnie wpłynęło na jakość uzyskanej paszy poprzez obniżenie w biomasie zawartości NDF. Zróż-nicowany udział lucerny w zasiewie nie wpłynął istotnie na badane parametry jakościowe paszy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top