Influence of mineral fertilization on botanical composition and yielding of meadow mixtures under marsh condition
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 301-309
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of six doses of mineral fertilizers on yielding and botanical structure of meadow situated on Wysoczyzna Lubartowska in Kurówka river valley was presented in paper. The meadow was sown with two mixtures consisting of grasses and papilionaceous plants of various compositions. After nine years of study it was found that dose of 150 kg N ha-1 Bromus inermis was characterized with such great competition force that it dominated even Dactylis glomerata. Therefore, one should pay atention not to exceed 8% share of Bromus inermis in a mixture and even less.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia mineralnego na skład botaniczny i plonowanie mieszanek łąkowych w warunkach łęgu zgrądowiałego
łąka, mieszanki, NPK, plony, skład botaniczny
W pracy przedstawiono wpływ sześciu dawek nawozów mineralnych na plonowanie i skład botaniczny łąki grądowej położonej na Wysoczyźnie Lubartowskiej w dolinie rzeki Kurówka. Łąkę obsiano dwiema mieszankami traw i roślin motylkowatych o różnym procentowym udziale w mieszance nasion tych samych gatunków. Po dziesięciu latach badań stwierdzono, że na łąkach nie powinno się przekraczać dawki N wynoszącej 150 kg×ha-1. W badanych warunkach Bromus inermis charakteryzowała się tak dużą siłą konkurencyjną, że zdominowała nawet Dactylis glomerata. Stąd należy zwracać uwagę, ażeby nie przekraczać 8% udziału w mieszance Bromus inermis, a nawet starać się wysiewać mniej tego gatunku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top