The influence of urea phosphate on the physicochemical properties of peat substrate under laboratory conditions
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Chemistry and Environment Protection, The University of Warmia and Mazury, ul. Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn-Kortowo
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 969-976
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of urea phosphate on physicochemical properties of acid peat substrate (pHH2O = 5.23) was examined in an incubation experiment. The experiment included six objects which received, together with urea phosphate, 0; 94.68; 189.54; 284.22; 378.90; 473.76 mg N dm-3 of the substrate and 0; 100; 200; 300; 400 and 500 mg P·dm-3 of the bedding. The incubation was carried out for 96 days at room temperature (19-21ºC). The indicators of physicochemical features were determined by standard methods used in the analyses of substrates in horticulture (a universal method). After the application of the highest dose of this fertilizer, the peat substrate lowered its reaction the least. N-NO3 content was significantly responsible for the acidification of the bedding (r = 0.75). Increasing doses of urea phosphate resulted in a significant, almost two-fold, drop in available calcium for plants. A significant positive correlation (r = 0.73) was demonstrated between the amount of mineral nitrogen (N-NH4+N-NO3) and EC in the substrate. The smallest fluctuations related to the occurrence of nitrates content in the bedding over time were found after applying doses 2 and 3 of urea phosphate. As the dose of the fertilizer increased, the concentration of N-NH4 in the analysed environment of the tested bedding grew. Incubation of peat substrate of combinations 5 and 6, regardless of the time, resulted in considerably exceeded limits, even by a factor of 10.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ fosforanu mocznika na właściwości fizykochemiczne substratu torfowego w warunkach laboratoryjnych
fosforan mocznika, substrat torfowy, inkubacja, EC, pH, N-NH4, N-NO3
W doświadczeniu inkubacyjnym badano wpływ fosforanu mocznika na właściwości fizykochemiczne kwaśnego substratu torfowego (pHH2O = 5,23). Doświadczenie obejmowało 6 obiektów, do których w postaci fosforanu mocznika dodano 0; 94,68; 189,54; 284,22; 378,90; 473,76 mg N·dm-3 oraz 0; 100; 200; 300; 400 i 500 mg P·dm-3 podłoża. Inkubacja trwała 96 dni w temperaturze pokojowej (19-21ºC). Wskaźniki cech fizykochemicznych określono standardowymi metodami stosowanymi w analizie podłoży w ogrodnictwie (metoda uniwersalna). Substrat torfowy po zastosowaniu najwyższej dawki tego nawozu w najmniejszym zakresie obniżył swój odczyn. Zawartość N-NO3 istotnie była odpowiedzialna za stan zakwaszenia podłoża (r = 0,75). Wzrastające dawki fosforanu mocznika powodowały znaczny spadek przyswajalnego wapnia dla roślin. Wykazano istotną dodatnią korelację (r = 0,73) pomiędzy sumą azotu mineralnego (N-NH4+N-NO3) a EC w substracie. Najmniejsze wahania zawartości azotanów w podłożu w czasie inkubacji następowały po zastosowaniu 2 i 3 dawki fosforanu mocznika. Wraz z zwiększaniem dawki nawozu wzrastała koncentracja N-NH4 w analizowanym podłożu. W wyniku inkubacji podłoży z 5 i 6 kombinacji, niezależnie od czasu, przekroczenia liczb granicznych względem azotu amonowego były znaczne, nawet 10-krotne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top