RESEARCH PAPER
Differentiation of pH and texture in bottom sediments of Zemborzycki dam reservoir
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University in Lublin, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 235-245
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, spatial variation of pH and texture in bottom sediments of shallow dam reservoir "Zalew Zemborzycki" on the Bystrzyca River near Lublin is presented. Ali sediments showed neutral and slightly alkaline reaction. The pH of wet sediments measured immediately after sampling varied in the wider range than determined in suspension prepared from air dry material. Generally, from the entry of the river towards the dam, decreasing tendency in pH of sediments was observed. At present, the pH of sediments is lower than in early years of reservoir functioning. Moreover, its ranges in particular parts of the reservoir are smaller. In granulometric composition of sediments, a silt fraction dominated which was due to loess and loess-like soils occurring in the Bystrzyca catchment basin in majority. Percentage share of sand fraction was higher in sediments distributed along the sandy bank zone (where abrasion processes occur) as well as in the middle part in comparison to the rest of the reservoir. Amount of the finest fraction was higher in the sediments at the dam area in comparison to the other parts of the reservoir.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie pH i składu granulometrycznego osadów dennych Zalewu Zemborzyckiego
zbiornik zaporowy, osady denne, pH, skład granulometryczny
W pracy przedstawiono przestrzenną zmienność pH i składu granulometrycznego osadów dennych płytkiego zbiornika zaporowego- Zalewu Zemborzyckiego, utworzonego na rzece Bystrzycy koło Lublina. Odczyn osadów był we wszystkich punktach obojętny i lekko alkaliczny. Większe zróżnicowanie pH stwierdzono w świeżych osadach w porównaniu do próbek powietrznie suchych. Ogólnie obserwowaną tendencją był spadek pH osadów od ujścia Bystrzycy do zbiornika w kierunku zapory czołowej. W stosunku do początkowego okresu istnienia Zalewu pH obniżyło się, a różnice między wartościami pomiarowymi uzyskanymi w poszczególnych punktach badawczych zawierają się obecnie w węższym przedziale liczbowym. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę cząstek pyłowych w składzie granulometrycznym osadów. Odzwierciedla to dominację w zlewni Bystrzycy gleb wytworzonych z lessów i utworów lessopodobnych, czyli typowych utworów o charakterze pylastym. Największy procentowy udział frakcji piasku cechował strefy brzegowe zbiornika poddawane abrazyjnemu działaniu fal, ale głównie w miejscach, gdzie nie ma betonowych nabrzeży, które zapobiegają erozyjnemu działaniu wody. Dużą zawartość piasku stwierdzono także w środkowej części Zalewu wyznaczonej równoległym w stosunku do zapory układem transektów. Świadczy to o akumulacyjnym charakterze tych części zbiornika w odniesieniu do frakcji piasku. Za strefę akumulacji cząstek ilastych można przyjąć fragment Zalewu znajdujący się przy zaporze czołowej. Powstałe tam osady wykazywały największy w porównaniu do pozostałych części zbiornika udział frakcji granulometrycznych o najdrobniejszej granulacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top