Evaluation of nacl influence on growth of two barley cultivars
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI No 3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 977-982
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of NaCl content in Hoagland’s medium – in concentrations of 25, 50, 75, 100 and 150 mmol dm-3 – on growth of seedlings of winter barley (cv. Sigra and Horus) was studied under controlled conditions. At low concentrations NaCl increased the fresh and dry matter in var. Sigra. A significant decrease in the values of the determined biometric parameters, with relation to the control, was observed only for NaCl in concentration of 100 and 150 mmol dm-3. The effect of NaCl on seedlings of the studied cultivars was varied, which permits the conclusion that the response to salinity is a variety-related feature here.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu chlorku sodu na wzrost siewek dwóch odmian jęczmienia
jęczmień ozimy, NaCl, wzrost
Zbadano w warunkach kontrolowanych wpływ zawartości NaCl w pożywce Hoaglanda o stężeniach: 25, 50, 75, 100 i 150 mmol·dm-3 na wzrost siewek dwóch odmian jęczmienia ozimego. Niewielkie stężenia NaCl zwiększały świeżą i suchą masę zarówno części nadziemnej jak i korzeni siewek jęczmienia odmiany Sigra. Istotne zmniejszenie wartości oznaczanych parametrów biometrycznych w stosunku do kontroli zaobserwowano tylko przy najwyższych stężenia NaCl 100 i 150 mmol·dm-3. Wpływ NaCl na siewki badanych odmian był zróżnicowany, co pozwala stwierdzić, że reakcja na zasolenie jest tu cechą odmianową.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top