The influence of temperature and pressure in vacuum-dryer chamber on rehydration of dried strawberries
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences, SGGW ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 289–300
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents the influence of variety, diameter, pre-treatment and temperature or pressure changes in dryer chamber on rehydration properties of vacuum-dried strawberries. Strawberries variety Bounty and Pandora with diameters of 24 and 27 mm were used. Drying was realized in a laboratory vacuum-dryer with parameters: temperature 50, 60 and 70°C, pressure 4 and 16 kPa. Fruit drying was conducted to low water content level in dried material (below 10%). The analysis of influence of strawberry variety on rehydration showed that fruit variety Bounty obtained higher final water content after one hour immersion in water in comparison to variety Pandora. Increase of the diameter from 24 to 27 mm caused an increase of water content after rehydration, but only for Bounty variety. For Pandora variety the opposite effect was obtained. It was shown that fresh fruit vacuum-dried obtained almost five times lower water content after one hour of rehydration than fruit dried after defrosting. No unique influence of temperature changes on water content after rehydration was demonstrated. The increase of pressure during drying process from 4 to 16 kPa caused, in a majority of cases, water content decrease after one hour of rehydration. It was shown that decrease in pressure or temperature after rehydration resulted in obtaining higher final water content in comparison to opposite changes of drying parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na właściwości rehydracyjne suszonych truskawek
suszenie próżniowe, truskawki, rehydracja, temperatura, ciśnienie
W pracy przedstawiono wpływ odmiany, wymiarów i przygotowania surowca, oraz zmian temperatury lub ciśnienia w komorze suszarki na właściwości rehydracyjne suszonych próżniowo truskawek. Do badań użyto truskawek odmiany Bounty i Pandora o średnicy 24 i 27 mm. Suszenie realizowano w laboratoryjnej próżniowej suszarce komorowej, stosując następujące poziomy parametrów: temperaturę 50, 60 i 70°C, ciśnienie 4 i 16 kPa. Suszenie owoców prowadzono do niskiego poziomu zawartości wody w suszu (poniżej 10%). Analiza wpływu odmiany truskawek na rehydrację wykazała, że owoce odmiany Bounty uzyskały wyższą końcową zawartość wody po godzinie przetrzymywania w wodzie w porównaniu z odmianą Pandora. Zwiększenie średnicy owoców z 24 do 27 mm powoduje wzrost zawartości wody po procesie rehydracji, ale tylko dla odmiany Bounty. Dla odmiany Pandora uzyskano przeciwny efekt. Wykazano, że owoce świeże poddane suszeniu próżniowemu uzyskały prawie pięciokrotnie niższą zawartość wody po 1 godzinie rehydracji niż owoce suszone po rozmrożeniu. Nie wykazano jednoznacznego wpływu zmian temperatury suszenia na zawartość wody po procesie rehydracji. Zwiększenie ciśnienia podczas suszenia z 4 do 16 kPa powoduje w większości przypadków obniżenie zawartości wody po 1 godzinie rehydracji. Wykazano, że skokowe obniżenie ciśnienia lub temperatury wpływa na uzyskanie wyższych końcowych zawartości wody po rehydracji w porównaniu z przeciwną skokową zmianą parametrów suszenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125