RESEARCH PAPER
Rheological properties of malt concentrate designed for spray-drying
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław, Poland
 
2
Department of Food Storage and Technology, Agricultural University, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 15-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of temperature and dry matter content on the viscosity of malt concentrate designed for spray-drying was studied. The viscosity coefficient values were determined by the viscosity meter Haake RS 50. Spray drying was carried out in drier Anhydro Lab 1. It was stated, that the decreasing of viscosity coefficient (η) of malt concentrate, caused by the raising of temperature (t), could be described by the exponential function η = a+b•exp(-t/c). Simultaneously the drying process was accompanied by the proportional rate of evaporation and yield of powder production increase with the decrease of viscosity. It has also been found, that the viscosity of malt concentrate increases with the increasing of dry matter content (D), according to exponential function η = a•exp(b•D+c), while the rate of evaporation decreases and yield of powder production increases. For the intensification of drying process yield under industrial conditions it was suggested to transport the malt concentrate directly from the evaporator to spray-drier.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości reologiczne koncentratu słodowego przeznaczonego do suszenia rozpyłowego
koncentrat słodowy, sucha masa, temperatura, lepkość, suszenie rozpyłowe
Badano wpływ temperatury i zawartości suchej masy na lepkość koncentratu słodowego w aspekcie suszenia rozpyłowego. Wartości współczynnika lepkości wyznaczone zostały za pomocą wiskozymetru rotacyjnego Haake RS 50, a suszenie rozpyłowe przeprowadzono przy użyciu suszarki rozpyłowej Anhydro Lab l. Stwierdzono, że spadek współczynnika lepkości koncentratu słodowego (η), spowodowany wzrostem temperatury (t), można opisać przy użyciu funkcji wykładniczej postaci η = a+b•exp(-t/c), przy czym towarzyszy temu proporcjonalne zwiększenie współczynnika odparowania wody oraz wydajność otrzymywanego proszku. Wykazano również, że lepkość koncentratu słodowego rośnie wraz ze zwiększeniem zawartości suchej masy (D) zgodnie z funkcją wykładniczą η = a•exp(b•D+c), przy czym współczynnik odparowania wody ulega zmniejszeniu, a wydajność otrzymywanego proszku wzrasta. W celu zwiększenia efektywności suszenia w warunkach przemysłowych zaproponowano kierowanie koncentratu słodowego do suszarki rozpyłowej bezpośrednio z wyparki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top