RESEARCH PAPER
The climate of the Lublin Polesie and its changes
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Maria Curie Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 21-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper consists of two parts. Part I contains a description of the climatic conditions of the Lublin Polesie region, carried out on the basis of measurements from stations, meteorological posts and IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) precipitation posts. Most of the data used in the work covers the period of 1951-2000. Part 2 presents tendencies towards change of the selected climatic elements since the end of the 19th century and in the second half of the 20th century. The Lublin Polesie is distinguished by an access of solar radiation and real sunshine duration. The mean annual sums of these elements are among the highest as compared to other regions of Poland. Diversity of climatic conditions (including mainly sunshine duration, temperature, atmospheric precipitation and air humidity) over the area of the Lublin Polesie is relatively small due to the low hypsometric differentiation. Over shorter time spans (a month, a day), variation of some weather elements can be considerable. This concerns mostly atmospheric precipitation of the storm type and the occurrence of such phenomena as storms and fog. From the west towards the east, an increase in the thermic continentalism of the climate can be observed while the climate of the north-eastern part of Polesie belongs to the most continental ones in Poland. During the last several years, in the area of Polesie, a certain increase of the mean annual air temperature has been noticed connected with an increase in the mean temperature of winter, as well as an increase in the deficiency of air humidity with virtually unchanged water vapour pressure. Precipitation tendencies over the area of Polesie are not unequivocal. Over most of the area an increase in the annual sums can be noticed while in the northern and eastern part, a decrease has been observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Klimat Polesia Lubelskiego i jego zmiany
Polesie Lubelskie, temperatura, opady atmosferyczne, zmiany klimatu
Opracowanie składa się z 2 części. Część pierwsza zawiera omówienie warunków klimatycznych Polesia Lubelskiego opracowane na podstawie danych pomiarowych ze stacji, posterunków meteorologicznych i posterunków opadowych IMGW. Większość danych wykorzystanych w opracowaniu dotyczy okresu 1951-2000. W części drugiej przedstawiono tendencje zmian wybranych elementów klimatu od końca XIX wieku oraz w drugiej połowie XX wieku. Polesie Lubelskie wyróżnia się pod względem dopływu promieniowania słonecznego i usłonecznienia rzeczywistego. Średnie roczne sumy wartości tych elementów należą do najwyższych w porównaniu z innymi regionami Polski. Zróżnicowanie warunków klimatycznych (dotyczy to głównie usłonecznienia, temperatury, opadów atmosferycznych i wilgotności powietrza) na obszarze Polesia Lubelskiego jest stosunkowo niewielkie ze względu na małe zróżnicowanie hipsometryczne. W krótszych przedziałach czasu (miesiąc, doba) zróżnicowanie niektórych elementów pogody może być znaczne. Dotyczy to głównie opadów atmosferycznych typu burzowego i występowania takich zjawisk, jak burze i mgły. W kierunku z zachodu na wschód rośnie kontynentalizm termiczny klimatu, a klimat północnowschodniej części Polesia należy do najbardziej kontynentalnych w Polsce. W ostatnich kilkunastu latach zaznaczył się na obszarze Polesia pewien wzrost średniej rocznej temperatury powietrza związany ze wzrostem średniej temperatury zimy oraz wzrost niedosytu wilgotności powietrza, przy prawie niezmienionej prężności pary wodnej. Tendencje opadowe na obszarze Polesia są niejednoznaczne. Na większości obszaru zaznaczył się wzrost sum rocznych, w części północnej i wschodniej nastąpił spadek sum rocznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top