The impact of seed-potato stimulation with variable magnetic field on potato yielding
 
More details
Hide details
1
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes University of Agriculture in Krakow ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków
 
2
Plant Breeding and Acclimatization Institute, ul. Zawiła 4, 30-423 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 135-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of research on the impact of variable magnetic field employed to stimulate seed-potato tubers on the volume of potato tuber (Solanum tuberosum) yield and its mass (g) and size (mm) structure. Sample size was 50 pieces of tubers, used in three replications. Solenoid generating variable magnetic field with induction values of 20 mT, 40 mT and 80 mT was used for the stimulation. Stimulation times for seed-potatoes were 5, 45, 450, 1500 and 3600 s, and exposure doses were 1146 kJm-3s, 4584 kJm-3s and 18335 kJm-3s. Field experiment was carried out using the corn-field method, with three replications. The results have unambiguously (statistically significantly) indicated a positive impact of seed-potato stimulation with variable magnetic field on the volume of total and commercial tuber yield, and its mass and size structure, with reference both to the employed magnetic inductions and the exposure doses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stymulacji sadzeniaków zmiennym polem magnetycznym na plonowanie ziemniaków
ziemniak, pole magnetyczne, solenoid, plon bulw
W pracy zawarto wyniki badań nad wpływem zmiennego pola magnetycznego zastosowanego do stymulacji bulw sadzeniaków na wysokość plonu bulw ziemniaków (Solanum tuberosum) oraz jego strukturę masową (g) i wielkościową (mm). Liczebność próby wynosiła 50 sztuk bulw w trzech powtórzeniach. Do stymulacji zastosowano solenoid wytwarzający zmienne pole magnetyczne o indukcjach 20 mT, 40 mT i 80 mT. Czas stymulacji sadzeniaków wynosił 5, 45, 450, 1500 i 3600 s, a dawki ekspozycyjne 1146 kJ·m-3·s, 4584 kJ·m-3·s i 18335 kJ·m-3·s. Doświadczenie polowe przeprowadzono metodą łanową w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki jednoznacznie (istotnie statystycznie) wskazują na pozytywny wpływ stymulacji sadzeniaków zmiennym polem magnetycznym na wysokość plonu ogólnego i handlowego bulw oraz jego strukturę masową i wielkościową zarówno w odniesieniu do zastosowanych indukcji magnetycznych, jak i dawek ekspozycyjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top