The effect of variety and sowing date on yield and amino-acid composition of yellow lupine seed protein
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Science, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 175-185
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiments were carried out in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute in Puławy (Poland). In the conducted experiments different varieties of lupine were considered as well as various sowing dates. Four cultivars of yellow lupine were considered: Legat and Polo (thermo-neutral), Parys and Markiz (thermo-dependent), as well as three different sowing dates: 1st- early (beginning of April), 2nd- two weeks after the early sowing date, 3rd- four weeks after the early sowing date. Estimation of protein, fat, ash and alkaloids concentration was performed at the Institute of Agrophysics PAS in Lublin by using an Oxford QN 1000 spectrophotometer. The highest yield of protein from unit area was obtained, in both years of the research, for the varieties Polo and Parys which were characterized by high yield of seeds and high protein content. Considerably lower yields were obtained in these conditions in the case of the Legat and Markiz varieties. Sowing date modified the level of protein yields. Together with its delay, yields and protein content in the seeds decreased. Therefore, the highest yields of protein were obtained in objects where lupine was sown moderately early, i.e. at two first dates. The decrease of protein yield in consequence of sowing date delay was less in the case of thermo-neutral varieties of lupine than non-thermo-neutral ones, all the more so as thermo-neutral varieties reacted with less decrease of seed yield in these conditions. Protein content of examined varieties: Legat, Polo, Parys and Markiz did not show any big differentiation in respect of tested amino acids concentration. The differ-ences in amino acid composition between particular varieties were in the range of 2-11%. Concentration of all examined amino acids increased together with delay of sowing date. The least changes under the influence of this factor concerned tyrosine, and the greatest – valine.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowy białka nasion łubinu żółtego
Lupinus luteus L, termin siewu, wzrost i rozwój, odmiany termoneutral-ne, plonowanie, skład chemiczny, aminokwasy
Badania prowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Czynnikiem I rzędu były 4 odmiany łubinu żółtego: Legat i Polo (odmiany termoneutralne) oraz Parys i Markiz (odmiany nietermoneutralne, a czynnikiem II rzędu 3 terminy siewu: I – bardzo wczesny (początek kwietnia), II – dwa tygodnie po pierwszym terminie i III – cztery tygodnie po pierwszym terminie. Określanie zawartości białka, tłuszczu, włókna, bezazotowych wyciągowych (BAW), popiołu i alkaloidów wykonano w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie za pomocą spektrometru bliskiej podczerwieni Oxford QN 1000. Najwięcej białka z jednostki powierzchni dostarczały w obydwu latach badań odmiany Polo i Parys, które charakteryzowały się wysokim plonem nasion oraz dużą zawartością białka, znacznie mniejsze plony białka uzyskano w przypadku odmian Legat i Markiz. Termin siewu modyfikował wielkość plonów białka. Wraz z jego opóźnieniem zmniejszał się plon i zawartość białka w nasionach. Dlatego największe plony białka uzyskano wówczas, gdy łubin wysiewany był w miarę wcześnie, czyli w dwóch pierwszych terminach. Obniżka plonu białka na skutek opóźnienia terminu siewu termoneutralnych odmian łubinu była mniejsza niż odmian nietermoneutralnych. Odmiany termoneutralne reagowały bowiem mniejszą zniżką plonu nasion na skutek opóźnionego siewu niż odmiany nietermoneutralne. Białko badanych odmian łubinu żółtego: Legat, Polo, Parys i Markiz nie wykazywało dużego zróżnicowania pod względem zawartości badanych aminokwasów. Różnice w składzie aminokwasowym między poszczególnymi odmianami zawierały się bowiem w granicach 2-11%. Wraz z opóźnianiem terminu siewu zwiększała się zawartość wszystkich badanych aminokwasów. Najmniejsze zmiany pod wpływem tego czynnika dotyczyły tyrozyny, a największe – waliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top