Evaluation of drought intensity in the Szczecin Lowlands in 2006 in comparison to a multi-year period
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI nr 3, 71-769 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 159-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present study, diurnal (24 hr) meteorological data (air temperature and precipitation) from 1st April to 30th September, 2006, and decade data from the years 1957-2006 gathered at the meteorological station in Lipnik near Stargard Szczeciński were used. The thermal classification of the months from April to September, 2006, was carried out on the basis of the value of the standard temperature deviation () from the norm, i.e. from the average air temperature of the multi-year period of 1957-2006 as it was assumed in the study. The precipitation was classified according to Kaczorowska's criterion and the standardized precipitation index SPI. On the basis of the criteria used in the study, June 2006 was regarded as a very warm and dry month, and July as extremely warm, the warmest in the Szczecin Lowlands for 50 years. The value of the SPI was -1.74. More intensive droughts occurred in July 1969 and in September 1959, 1969, 1982. The whole vegetation period (April-September) of 2006 is regarded as moderately dry (75,1% of the precipitation norm) and very warm (with a temperature deviation of 2.3oC above the norm). Decreasing values of SPI in most months of the vegetation period, especially in August, indicate an increasing risk of drought in the Szczecin Lowlands.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena intensywności suszy atmosferycznej na Nizinie Szczecińskiej w roku 2006 na tle wielolecia
wskaźnik standaryzowanego opadu SPI, trend wieloletni, intensywność suszy
W pracy wykorzystano dobowe dane meteorologiczne (temperatura powietrza i opady) od 1 kwietnia do 30 września 2006 roku oraz dekadowe dane z okresu 1957-2006 zebrane ze stacji agrometeorologicznej w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego. Termiczną klasyfikację miesięcy od kwietnia do września 2006 roku przeprowadzono z wykorzystaniem wielkości odchylenia standar-dowego () oraz średniej wieloletniej (tśr) temperatury powietrza, z lat 1957-2006. Opady sklasyfikowa-no na podstawie kryterium Kaczorowskiej i wskaźnika standaryzowanego opadu SPI. Na podstawie przyjętych w pracy kryteriów czerwiec 2006 r. uznano za bardzo ciepły i suchy, a lipiec za bardzo suchy – wartość wskaźnika SPI – 1,72 i ekstremalnie ciepły – najcieplejszy na Nizinie Szczecińskiej od 50 lat. Bardziej intensywne susze wystąpiły w lipcu 1969 r. i we wrześniu 1959, 1969 i 1982 r. Cały okres wegetacyjny (IV-IX) 2006 r. określić można jako umiarkowanie suchy (75,1% normy opadu) i bardzo ciepły (z odchyleniem temperatury 2,3oC ponad normę). Wskaźnik SPI wykazał trend ujemny w większości miesięcy okresu wegetacyjnego, najbardziej wyraźny w sierpniu, co wskazuje na zwięk-szające się ryzyko występowania suszy w tym miesiącu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top