The effect of storage on physicochemical properties of spray-dried milk, egg and milk-egg mixture
 
More details
Hide details
1
Department of Dairy Technology, Faculty of Food Science and Nutrition, Poznań University of Life Science ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
 
2
Institute of Food Technology of Plant Origin, Faculty of Food Science and Nutrition, Poznań University of Life Science ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2015-02-17
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 17-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to obtain a new spray-dried milk-egg mixture and to compare its physicochemical properties with the properties of whole milk powder and egg powder. The powders prepared were packaged in bags under air and vacuum and stored for 24 months. During storage all of the properties assayed (lightness,hydroxymethylfurfural, Maillard browning intensity, thiobarbituric acid reactive substances, solubility index, pH) deteriorated. The addition of milk to egg before drying improved the solubility of egg powder. Solubility of milk powder was higher than 2 cm3 in the twelfth month of storage. For this reason the powders retained their best qualities till the sixth month of storage. The kind of packaging had an influence on the quality of the products (vacuum packaging delayed the deterioration of powders).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przechowywania na cechy fizykochemiczne mleka, jaj i mieszanki mleczno-jajowej w proszku
koncentraty w proszku, miks mleczno-jajowy, przechowywanie
Celem pracy było wyprodukowanie nowych proszków mleczno-jajowych i porównanie ich właściwości fizykochemicznych z właściwościami pełnego mleka i jaja w proszku. Proszki zostały zapakowanie w woreczki z tworzywa sztucznego w otoczeniu powietrza oraz próżni i poddane przechowywaniu przez okres 24 miesięcy. Podczas przechowywania wszystkie oznaczane cechy uległy pogorszeniu (jasność, hydroksymettylofurfural, intensywno brązowienia, związki reagujące z kwasem tiobarbiturowym, indeks rozpuszczalności, pH). Dodatek mleka do jaj spowodował polepszenie rozpuszczalności proszku jajowego. W 12 miesiącu przechowywania rozpuszczalność mleka w proszku była wyższa niż zalecenia (tj. >2 cm3 ). Z uwagi na ten fakt stwierdzono, że proszki zachowały swoje najlepsze cechy do 6 miesiąca przechowywania. Sposób pakowania miał statystycznie istotny wpływ na badane właściwości fizykochemiczne (pakowanie próżniowe opóźniało proces starzenia się proszków).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top