Virginia fanpetals yielding in multi-year use
 
More details
Hide details
1
Faculty of Plant Production Technology and Commodity Science, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Usida R&D, ul. Czardasza 12/2, 02-169 Warszawa
 
3
Department of Biotechnology, Human Nutrition and Science of Food Commodities, University of Life Sciences ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
 
Publication date: 2015-02-17
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 5-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A randomised blocks experiment was set up in 2003 at the Felin Experimental Farm of the University of Life Sciences in Lublin. In the period of 2004-2011 a study was conducted on the effect of nitrogen (100 and 200 kg ha-1 N) and phosphorus (39 and 52 kg ha-1 P) fertilisation on the level of yields of biomass of Virginia Fanpetals. The higher doses of the nutrients caused a significant increase of the yields of biomass and on the shoot density of Virginia Fanpetals. Longer shoots were observed after the application of the higher level of nitrogen fertilisation. The greatest differences in the level of yields were noted among the years of cultivation. The lowest yield of biomass was obtained in the second (2004), and twice as much in the fifth (2007) and eighth (2010) years of cultivation (7.06 and 14.34 and 14.48 t ha-1 d.m., respectively).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie ślazowca pensylwańskiego w wieloletnim użytkowaniu
ślazowiec pensylwański, plon biomasy, obsada, lata uprawy, nawożenie mineralne
Eksperyment w układzie bloków losowanych założono w 2003 r. w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2004-2011 badano wpływ nawożenia azotem (100 i 200 kg·ha-1 N) i fosforem (39 i 52 kg·ha-1 P) na wysokość plonów biomasy ślazowca pensylwańskiego. Wyższe dawki składników pokarmowych istotnie wpływały na wzrost plonów biomasy i obsadę pędów ślazowca. Dłuższe pędy stwierdzono po zastosowaniu wyższego poziomu nawożenia azotem. Największe różnice w wielkości plonów wystąpiły pomiędzy latami uprawy. Najmniej biomasy uzyskano w drugim (2004 r.), zaś dwukrotnie więcej w piątym (2007 r.) i ósmym (2010 r.) roku uprawy (odpowiednio 7,06 oraz 14,34 i 14,48 t·ha-1 s.m.).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top