Kinetics of changes in ergosterol content during rapeseed storage
 
More details
Hide details
1
Institute of Food Technology of Plant Origin, Faculty of Food Science and Nutrition, Poznań University of Life Science ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
 
2
Departament of Chemistry, Poznan University of Life Sciences ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
3
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2015-02-18
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 27-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ergosterol is the most important sterol produced by most fungi and it is used as a chemical indicator for the presence of colonising fungi. The aim of this study was to investigate the effect of temperature and seed moisture content on the deterioration of microbiological quality of rapeseed. In this study microbial contamination of rape seeds was assessed based on the determined ergosterol concentration. Experimental material comprised seeds of rape cv. Californium stored in a thermostat chamber (25±1 and 30±1°C) equipped with three hygrostats used to maintain constant relative humidity. Prior to the experiment, rape seeds were wetted to moisture contents of 10.5, 12.5 and 15.5%. Seeds were stored until their germination decreased below 75%. During storage, samples were collected for analysis at every 6 days. Analysis showed a considerable effect of seed moisture content and storage temperature on the increase in ergosterol concentration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku
rzepak, przechowywanie, ergosterol, skażenie mikrobiologiczne
Ergosterol jest najważniejszym sterolem tworzonym przez większość grzybów i jest stosowany jako chemiczny wskaźnik obecności zasiedlających grzybów. Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury i wilgotności nasion rzepaku na ich jakość mikrobiologiczną. W pracy oceniano skażenie mikrobiologiczne rzepaku na podstawie poziomu stężenia ergosterolu. Materiałem badawczym były nasiona rzepaku odmiany Californium przechowywane w komorze termostatycznej (25±1 i 30±1°C) wyposażonej w trzy aparaty higrostatyczne służące do utrzy-mania wilgotności względnej powietrza na stałym poziomie. Przed rozpoczęciem eksperymentu rzepak nawilżano do wilgotności 10,5; 12,5; 15,5% (w.b). Nasiona przechowywano do czasu, aż ich zdolność kiełkowania obniżyła się poniżej 75%. Podczas przechowywania, co 6 dni, pobierano próby do badań. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ wilgotności nasion i temperatury przechowywania na przyrost stężenia ergosterolu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top