The effect of selected biostimulants on seed germination of four plant species
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, 10-975 Olsztyn
 
 
Publication date: 2018-02-09
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(4), 591-599
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A laboratory experiment was conducted in 2015 to evaluate the germination energy and capacity of seeds of four ornamental plant species, treated with various biologically active substances. Three replications of the experiment were performed in three independent series. The experimental materials comprised seeds of four ornamental plant species: China aster (Callistephus chinensis (L.) Nees), scarlet sage (Salvia splendens Sellow ex Roemer & J.A. Schultes), common zinnia (Zinnia elegans Jacq.) and French marigold (Tagetes patula L.), which constituted the first experimental factor. The second experimental factor were biostimulants used for seed pre-conditioning: Effective Microorganisms, Trichoderma spp. and Goёmar Goteo. Seeds soaked in distilled water were the control. French marigold seeds were characterised by the highest average germination energy and capacity in three experimental series (mean values) and in each of the series. Scarlet sage seeds had the lowest germination energy, and common zinnia seeds had the lowest germination capacity in experimental series 1 and 3 and in three series (mean values). The biostimulants used for pre-conditioning exerted varied effects on the germination energy and capacity of seeds of the analysed ornamental plant species. The plant species compared in the study responded differently to the tested biostimulants. The germination energy and capacity of seeds of Callistephus chinensis (L.) Ness and Tagates patula L. decreased in response to the applied biostimulants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych biostymulatorów na kiełkowanie nasion czterech gatunków roślin
kiełkowanie, biokondycjonowanie, Efektywne Mikroorganizmy, Trichoderma spp, Goёmar Goteo
W 2015 r. przeprowadzono eksperyment laboratoryjny w celu oceny energii kiełkowania i zdolności kiełkowania nasion czterech gatunków roślin ozdobnych, w zależności od zastosowanej zaprawy biologicznej. Trzy powtórzenia eksperymentu przeprowadzono w trzech niezależnych seriach. Materiał badawczy stanowiły nasiona czterech gatunków roślin: aster chiński pomponowy (Callistephus chinensis (L.) Nees), szałwia błyszcząca (Salvia splendens Sellow ex Roemer & J.A. Schultes), cynia wytworna (Zinnia elegans Jacq.) i aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula L.), które stanowiły pierwszy czynnik doświadczenia. Drugim czynnikiem eksperymentu były biostymulatory stosowane do prekondycjonowania nasion: Efektywne Mikroorganizmy, Trichoderma spp. i Goёmar Goteo. Kontrolę stanowiły nasiona moczone w wodzie destylowanej. Materiał siewny aksamitki rozpierzchłej charakteryzowały się najwyższą średnią energią kiełkowania i zdolnością kiełkowania
w każdej serii doświadczenia oraz średnio z trzech serii. Nasiona szałwii szkarłatnej miały najniższą energię kiełkowania, a nasiona cynii wytwornej najniższą zdolność kiełkowania w 1 i 3 serii eksperymentu oraz średnio z trzech serii. Biostymulatory stosowane do kondycjonowania wywierały różny wpływ na energię kiełkowania i zdolność kiełkowania nasion analizowanych gatunków roślin ozdobnych. Porównane w badaniu gatunki roślin reagowały odmiennie na badane biostymulatory. Zastosowanie biostymulatorów zmniejszało energię kiełkowania i zdolność kiełkowania nasion Callistephus chinensis (L.) Nees i Tagetes patula L.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top