RESEARCH PAPER
An influence of the selected methods of drying on the germination capacity of wheat seeds
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 145-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the simplest method of evaluating the selection of methods and parameters of drying is generally approved by laboratory germination test on dried seeds. This work analyses the influence of different methods of drying (using hot air drier with and without application of microwave radiation) and the time of drying on the germination capacity of seeds of the three selected varieties of wheat. In addition, a reciprocal correlation between the time of drying, damage index and results of germination tests is studied. lt was confirmed that the internal damage of the dried seeds, detected using the X-ray technique and evaluated by a means of the so called damage index, is more reacted on the selected methods and parameters of drying than the germination capacity. Therefore, it is suitable to take into account also the state of the internal structure of dried seeds while selecting methods and parameters of drying.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych sposobów suszenia nasion pszenicy na ich zdolność kiełkowania
nawilżanie, suszenie mikrofalowe, rentgenografia, wskaźnik uszkodzeń, kiełkowanie
Za najprostszą ocenę doboru metod i parametrów suszenia uznaje się powszechnie wyniki laboratoryjnych testów kiełkowania suszonych nasion. W pracy określono wpływ sposobów suszenia (z udziałem lub bez udziału mikrofal) oraz czasu suszenia na zdolność kiełkowania nasion trzech wybranych odmian pszenicy. Stwierdzono również, że średni wskaźnik uszkodzeń, będący oceną stanu pęknięć wewnętrznych nasion, zdecydowanie silniej reaguje na zmiany sposobów suszenia i parametrów suszarki, które były stosowane podczas suszenia nasion, niż ich zdolność kiełkowania. Potwierdzają to wyniki analizy korelacji między czasem suszenia, wskaźnikami uszkodzeń nasion i wynikami testów kiełkowania. Z tego względu przy doborze metod i parametrów suszenia jest celowe brać również pod uwagę stan struktury wewnętrznej wysuszonych nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top