The effect of covering and mulching on the temperature and moisture of soil and broccoli yield
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agriculture, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 165-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soils in Poland are characterised by relatively low available water reserves. Soil mulching is one of the methods which positively influence soil moisture and structure, reduce negative effects of erosion, and help to decrease fluctuations of soil temperature. The experiment was carried out in the years 2010-2012 at the Experimental Station of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities as a split-block design with three replicates. The study aimed to determine the effect of plant covering (without cover, under polypropylene fibre) and soil mulching with different kinds of straw (rye, corn, rape, buckwheat) on changes in soil temperature and moisture as well as on the yield of broccoli. Soil temperature at a depth of 10 cm in covered plots was higher than in plot without cover. Soil temperature in the plots without straw, irrespective of whether a covering was used, was higher than in plots with straw. The lowest fall in temperature compared to the control plot was observed in plots mulched with buckwheat straw. This phenomenon was a result of lower intensity of light reflection of this straw which absorbed more sunlight than straw of other species. All investigated kinds of straw caused an increase of moisture in the upper (0-20 cm) and lower (20-40 cm) soil layers after cover removal and before broccoli harvest, in the cultivation without cover and under polypropylene fibre. Application of covers and simultaneous soil mulching had more favourable influence on water content in the soil than only mulching. Significantly the highest total yield of broccoli in the cultivation under cover was achieved from plots mulched with buckwheat straw. In non-covered objects slightly higher yields compared to remaining kinds of straw, but significantly higher than in control plot, were noted for soil mulching with corn straw.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ osłaniania i ściółkowania na temperaturę i wilgotność gleby oraz plonowanie brokułu
włóknina polipropylenowa, mulcz, Słoma, wilgotność, temperatura
Gleby w Polsce charakteryzują się stosunkowo niskimi zasobami wody. Mulczowanie jest jedną z metod, które wpływają korzystnie na wilgotność i strukturę gleby, redukują negatywny wpływ erozji oraz pomagają zmniejszyć wahania jej temperatury. Eksperyment polowy przeprowadzono w latach 2010-2012 na terenie Stacji Doświadczalnej należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w układzie split-blok w trzech powtórzeniach. Celem badań była ocena wpływu osłaniania roślin (bez osłony, pod włókniną polipropylenową) i mulczowania gleby słomą (żytnia, kukurydziana, rzepakowa, gryczana) na zmiany jej temperatury i wilgotności a także na plonowanie brokułu. Temperatura gleby na głębokości 10 cm w obiektach osłanianych była wyższa niż w obiekcie nieosłanianym. Niezależnie od osłaniania temperatura gleby w obiektach bez słomy była wyższa niż w obiektach mulczowanych słomą. Najmniejszy spadek temperatury w porównaniu do stwierdzonej w obiekcie kontrolnym zaobserwowano w obiektach mulczowanych słomą gryczaną. Zjawisko to było wynikiem niższej intensywności odbicia światła przez tę słomę, która absorbowała więcej promieni słonecznych niż słoma innych gatunków roślin. Wszystkie badane rodzaje słomy powodowały wzrost wilgotności wierzchniej (0-20 cm) i głębszej (20-40 cm) warstwy gleby po zdjęciu osłon i przed zbiorem róż, zarówno w uprawie bez osłony, jak i z włókniną polipropylenową. Zastosowanie osłon i jednoczesne mulczowanie gleby wpłynęło korzystniej na zawartość wody w glebie w porównaniu do mulczowania. Istotnie największy plon ogółem brokułu w uprawie pod włókniną zebrano z obiektów mulczowanych słomą gryczaną. W uprawie bez osłony nieznacznie większy w porównaniu z pozostałymi słomami, ale istotnie większy w porównaniu z obiektem kontrolnym plon dało mulczowanie gleby słomą kukurydzianą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top