Soil microorganisms´ response to Reglone 200 SL
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Microbiology, University of Life Sciences ul. Leszczyñskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
2
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 153-164
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field experiment, changes taking place in the soil environment under cultivation of two winter rape cultivars, Casoar and Californium, after the application of the chemical preparation Reglone 200 SL were determined. The soil belonged to black earths proper (WRB-Mollic Gleysols) with pH 6,1. Conducted research indicated that the chemical agent Reglone 200SL, extensively used in plant protection, with the passage of time disturbed the biological balance of the soil. As a result, the number of investigated groups of microorganisms was decreasing. Term of analyses caused a significant increase of ureolytic activity of the soil and a significant decrease of proteolytic activity. The herbicide applied only slightly modified the ammonification and nitrification processes, and the rape cultivars used in the experiment determined the differences in the numbers of bacteria with proteolic aptitudes and in protease activity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja mikroorganizmów glebowych na Reglone 200 SL
gleba, aktywność enzymatyczna, amonifikacja, nitryfikacja, Reglone 200 SL
W doświadczeniu polowym określano zmiany zachodzące w środowisku glebowym pod uprawą dwóch odmian rzepaku ozimego: Casoar i Californium po zastosowaniu preparatu Reglone 200 SL. Gleba należy do czarnych ziem właściwych (WRB-Mollic Gleysols) o pH = 6,1. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowany środek chemiczny Reglone 200SL używany powszechnie w ochronie roślin wraz z upływem czasu naruszał równowagę biologiczną gleby, czego przejawem był spadek liczebności badanych grup drobnoustrojów. Termin analiz miał istotny wpływ na wzrost aktywności urolitycznej gleby oraz na istotny spadek aktywności proteolitycznej. Zastosowany herbicyd nieistotnie modyfikował procesy amonifikacji i nitryfikacji, a użyte w doświadczeniu odmiany rzepaku determinowały różnice w liczebności bakterii o uzdolnieniach proteolitycznych oraz aktywności proteazy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top