Stratification of thermo-hygrometric conditions of a grassy ecosystem in the open area and on the edge of a forest
 
More details
Hide details
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 179-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work is the analysis of the microclimatic conditions over the grassland ecosystem within the Teaching and Research Station in Bałdy, located in the Olsztyn Lake District. The study was carried out based on the resources of grassland station, devoted primarily to cattle grazing in the period from the first decade of May to end of October. In order to verify the thermal and moisture indicators, observations were made of air temperature and relative humidity for six heights: 0.05 m; 0.5 m; 1.0 m; 1.5 m; 2.0 m; 3.0 m; 4.0 m at the two selected points. They were located above the grassland ecosystem in the open area and at the border of the forest. Data on air temperature were recorded at a frequency of 5-minute measurements in two series : spring and autumn, each time for five days. As a result of the measurements, unique schedule of daily and hourly values at various altitudes were obtained. They show that the microclimates of the individual points are clearly differentiated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stratyfikacja warunków higrotermicznych nad ekosystemem trawiastym w terenie otwartym i na granicy lasu
czujnik iButton, temperatura powietrza, badania środowiskowe
Praca jest analizą mikroklimatu obszaru łąkowego, w obrębie Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach, zlokalizowanej na Pojezierzu Olsztyńskim. Badania zrealizowano w oparciu o zasoby użytków zielonych stacji, przeznaczane przede wszystkim na wypas bydła w okresie od pierwszej dekady maja do końca października. W celu sprawdzenia wskaźników termicznych i wilgotnościowych wykonano obserwacje temperatury powietrza i wilgotności względnej na 6-ciu wysokościach: 0,05 m; 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 3,0 m; 4,0 m w dwóch wybranych punktach. Zostały one zlokalizowane nad ekosystemem trawiastym w terenie otwartym i na granicy z lasem. Dane o temperaturze powietrza były zapisywane z częstotliwością 5-cio minutową w dwóch seriach pomiarowych: wiosną i jesienią, każdorazowo przez pięć dni. W wyniku pomiarów otrzymano unikalne rozkłady dobowe i godzinowe na poszczególnych wysokościach, które świadczą o znacznym zróżnicowaniu mikroklimatycznym poszczególnych punktów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top