The content of mineral forms of nitrogen in soil on swine farms
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Sciences in Zamość, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 299-308
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the project was the determination of the degree of mineral nitrogen compounds (N-NO3, N-NH4) contamination of soil at various farm objects on a swine farm. The research was carried out on two swine farms in the south-east of Poland, situated on black-earth (chernozem) soil. The analysed material was soil samples gathered from the surroundings of various farm objects: a manure site, a fattening house, a swine yard and a dunghill. The samples were taken from six layers, situated at every twenty centimetres down to the depth of 100 cm, and the last layer was 100-150 cm deep. The determination of the content of ammonium nitrogen in the soil samples was done colorimetrically using the Nessler method, and the content of nitrate - nitrogen using the modified brucine method. In the analysed soil samples the dominant form of nitrogen (with the exception of the dunghill on farm B) was nitrate nitrogen – both in the surface layers and in the deeper layers of the soil profile. The highest medium content of nitrate nitrogen was observed in the soil at the distance of 10 m from the dunghill (111.52 mg N kg-1). The content of nitrate nitrogen was substantially influenced by the farm object at which the soil samples were gathered, the soil layer, and the interaction between these both factors. Ammonia nitrogen showed a tendency to accumulate in deeper layers of the soil profile. In the case of the dunghill, the concentration of the analysed component increased gradually, until it reached the amount of 109.68 mg kg-1 at the depth of 100-150 cm. The content of ammonia nitrogen in the soil on the grounds of the analysed farms was substantially determined (P<0.01) by the object, the depth of the soil profile, and the interaction between the two factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość mineralnych form azotu w glebie na terenie ferm świń
ferma, zanieczyszczenie gleby, formy azotu
Celem pracy było ustalenie stopnia zanieczyszczenia gleby mineralnymi związkami azotu (N-NO3, N-NH4) przy różnych obiektach fermowych trzody chlewnej. Badania przeprowadzono na terenie dwóch ferm świń w południowo-wschodniej Polsce, położonych na glebach czarnoziemnych. Analizowanym materiałem była gleba pobrana wokół różnych obiektów fermowych: składowisko obornika, tuczarnia, okólnik, płyta gnojowa). Próby pobierano z sześciu warstw, co 20 cm do głębokości 100 cm, a ostatnią na głębokości 100-150 cm. Oznaczenie zawartości azotu amonowego w próbach gleby dokonano kolorymetrycznie metodą Nesslera, a azotu azotanowego zmodyfikowaną metodą brucynową. W analizowanych próbach gleby dominującą formą azotu (z wyjątkiem płyty gnojowej – ferma B) był azot azotanowy i to zarówno w powierzchniowych jak i głębszych warstwach profilu glebowego. Najwyższą średnią zawartość azotu azotanowego odnotowano w glebie w odległości 10 m od płyty gnojowej (111,52 mg N×kg-1). Zawartość azotu azotanowego zależała istotnie (P<0,01) od obiektu przy którym pobierano próby, warstwy gleby, a także od współdziałania obu czynników. Azot amonowy wykazywał tendencję do gromadzenia się w głębszych warstwach profilu glebowego. W przypadku płyty gnojowej koncentracja analizowanego składnika sukcesywnie wzrastała, aż do uzyskania wartości 109,68 mg×kg –1, na głębokości 100-150 cm. Zawartość azotu amonowego w glebie na terenie analizowanych ferm zależała istotnie (P<0,01) od obiektu, głębokości profilu gleby, oraz interakcji między tymi czynnikami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top