Influence of pig farms on the concentration of biogenic elements in soil
 
More details
Hide details
1
Agricultural Institute, Szczebrzeska str. 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 607-615
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analysed the content of: nitrogen, phosphorus, potassium and organic matter in the soil in pig farms. The farms were situated on chernozem soils. The samples were taken from six layers, every 20 cm down to 120 cm deep, around the following objects: organic manure site, dunghill, fattening house and pen. The studies showed the highest content of organic matter around the organic manure site (53.8 g kg-1) and the pen (37.4 g kg-1). In both farms the deeper the profile the lower content of organic matter was estimated. The soil samples taken around organic manure site (1.8 g kg-1) and dunghill (1.7 g kg-1) had the highest content of nitrogen. In the farm A nitrogen content decrease of depth along the whole soil profile, while in the farm B nitrogen content decrease to 60 cm deep and next it increase. The soil near the fattening house and on the pen was the reachest in phosphorus and it was about 3.0 and 8.7 g kg-1, respectively. This element showed accumulation tendency in deeper layers of soil profile (III, IV, VI layer). The highest content of potassium was observed around the organic manure site (38.3 g kg-1) and on the pen (45.3 g kg-1). In the farm A the potassium was accumulated in the 40-80 cm depth, while in farm B the deeper the profile the lower the content of potassium. The content of all analysed elements in both farms were statistically significant (p<=0.001) from object, layer and it was significantly (p<=0.001) modified by interaction of both factors. Reassuming, among analysed components, the amount of phosphorus and potassium was marked higher than their natural content in the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ ferm trzody chlewnej na zawartość pierwiastków biogennych w glebie
ferma, trzoda chlewna, zanieczyszczenie gleby, biogeny
W pracy przedstawiono zawartość ogólnych form azotu, fosforu i potasu oraz substancji organicznej w glebie na terenie ferm trzody chlewnej. Analizowane fermy usytuowane są na glebach czarnoziemnych. Próbki do badań pobrano z sześciu warstw, co 20 cm do głębokości 120 cm, wokół następujących obiektów: składowisko obornika, płyta gnojowa, tuczarnia, okólnik. Na podstawie przeprowadzonych analiz najwyższą zawartość substancji organicznej stwierdzono przy składowisku obornika (53,8 g×kg-1) i na okólniku (37,4 g×kg-1). Na obu fermach odnotowano spadek zawartości materii organicznej wraz ze wzrostem głębokości. Najzasobniejsze w azot były próbki gleb pobrane przy składowisku obornika (1,8 g×kg-1) i płycie gnojowej (1,7 g×kg-1). Na fermie A zawartość azotu malała w głąb całego profilu glebowego, natomiast na fermie B obniżała się do 60 cm, a następnie wzrastała. Gleba przy tuczarni i na okólniku była najbogatsza w fosfor i wynosiła odpowiednio 3,0 i 8,7 g×kg-1. Pierwiastek ten wykazywał tendencję do gromadzenia się w głębszych warstwach gleby (III, IV i VI poziom). Najwyższe stężenie potasu stwierdzono przy składowisku obornika (38,3 g×kg-1) i na okólniku (45,3 g×kg-1). Na fermie A potas kumulował się na głębokości 40-80 cm, natomiast na fermie B zawartość tego pierwiastka malała wraz ze wzrostem głębokości. Zawartość wszystkich analizowanych składników na obu fermach zależała istotnie (p<=0,01) od obiektu i poziomu pobrania próbki, a także była istotnie (p<=0,01) modyfikowana współdziałaniem obu czynników. Reasumując można stwierdzić, że spośród analizowanych składników, zawartość fosforu i potasu w najwyższym stopniu przewyższała ich naturalną zawartość w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top