Content of different forms of nitrogen in spring barley depending on the level of fertilization with Sulphur and Potassium
 
More details
Hide details
1
Departament of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Akademicka str. 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 667-672
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was performed to estimate the influence of fertilization with Sulphur and Potassium on the range and direction of changes in the content of different forms of nitrogen (Ntot., Nprot., N-NO3, N-NH4) in spring barley. The research was based on the chemical analysis of plant material taken from the strict pot experiments. The experiments were carried out in years 2001-2002 on the soil material of granulometric composition of loam silt. The soil used for investigation was characterized with low content of available forms of Phosphorus, Potassium, Magnesium and Sulphur. The obtained results indicate that fertilization of plants with Sulphur and Potassium had a beneficial effect on the nitrogen metabolism. It was connected with more effective transformation of Nitrogen compounds into proteins in barley from the series fertilized with Sulphur and Potassium in comparison with the values obtained from plants from control objects. As a consequence, the plants fertilized with Potassium and Sulphur in flowering phase were also characterized with noticeably lower contents of mineral Nitrogen (N-NO3, N-NH4).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość różnych form azotu w jęczmieniu jarym w zależności od poziomu nawożenia siarką i potasem
nawożenie siarką, nawożenie potasem, jęczmień jary, formy azotu
W pracy rozpatrzono wpływ nawożenia siarką i potasem na zakres i kierunek zmian w zawartości różnych form azotu (N-og., N białk., N-NO3, N-NH4) w jęczmieniu jarym. Badania oparto na analizie chemicznej materiału roślinnego, uzyskanego ze ścisłych doświadczeń wazonowych. Eksperyment przeprowadzono w latach 2001-2002 na materiale glebowym o składzie granulometrycznym pyłu gliniastego. Gleba użyta do badań charakteryzowała się niską zasobnością w przyswajalne formy fosforu, potasu, magnezu i siarki. Uzyskane wyniki wskazują, że nawożenie roślin siarką, a także potasem wywarło korzystny wpływ na metabolizm azotu. Wiązało się to z efektywniejszą przemianą związków azotu w białko w jęczmieniu z serii nawożonej siarką i potasem w odniesieniu do wartości stwierdzonych w roślinach z obiektów kontrolnych. W konsekwencji rośliny nawożone siarką i potasem w okresie kwitnienia charakteryzowały się również wyraźnie niższymi zawartościami azotu mineralnego (N-NO3, N-NH4).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top