Effect of seed conditioning on emergence and growth of celery and parsley seedlings
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 309-318
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Effect of conditioning of celery seeds cv.‘Makar’ and parsley seeds cv. ‘Ołomuńcka’ on dynamics of emergence and vigour of seedlings were studied in the years 2004-2005. Seeds were conditioned at temperature of 15 ºC for 7 days (only in GA3 –1 day) using the following substances: GA3 (1 g dm-3), PEG 8000 (240 g dm-3), Ekosorb Na (10 g dm-3), as well as MCE in the proportion – seeds: MCE: H2O (2:1:3). After conditioning seeds were sown to boxes filled with peat substrate. Emergence and growth of plants took place for a period of 6 weeks with light irradiation of 200 μmol m-2 s-1 and at temperatures of 24˚C during the day and 20˚C at night. The results obtained show that the substances used for conditioning parsley seeds increased the speed of emergence and the number of emerged plants by a factor of 2 to 3, while the dynamics of celery emergence and number of emerged plants were favourably influenced by PEG and GA3, but negatively by Ekosorb Na and MCE. Conditioning of seeds of both plant species resulted in an increase in the height of top parts, length of roots, fresh mass of seedlings, and contents of chlorophyll in leaves of plants. An exception were celery seedlings grown from seeds treated with MCE which, except for the length of roots, showed the lowest values of the mentioned parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kondycjonowania nasion na wschody i wzrost siewek selera i pietruszki
osmokondycjonowanie, matrykondycjonowanie, seler, pietruszka, wschody, wzrost siewek
W latach 2004-2005 prowadzono badania dotyczące wpływu kondycjonowania nasion selera odm. ‘Makar’ i pietruszki odm. ‘Ołomuńcka’ na dynamikę wschodów i wigor siewek. Nasiona kondycjonowano w temperaturze 15˚C przez 7 dni (tylko GA3 – 1 dzień) w następujących substancjach: GA3 (1 g·dm-3), PEG 8000 (240 g·dm-3), Ekosorb Na (10 g·dm-3) oraz MCE w proporcjach- nasiona: MCE: H2O (2:1:3). Po kondycjonowaniu nasiona wysiano do pojemników napełnionych substratem torfowym. Wschody siewek i wzrost roślin przez okres 6 tygodni miał miejsce w fitotronie przy napromieniowaniu 200 μmol·m-2·s-1 i temp. 24˚C w dzień i 20˚C w nocy. Uzyskane wyniki wskazują, że kondycjonowanie nasion pietruszki przy użyciu wymienionych substancji zwiększyło 2-3 krotnie szybkość wschodów i liczbę wzeszłych roślin. Natomiast na dynamikę wschodów selera i liczbę wzeszłych roślin wpłynęło korzystnie traktowanie nasion PEG-m i GA3, negatywnie zaś Ekosorbem Na i MCE. Kondycjonowanie nasion obu gatunków roślin wpłynęło na zwiększenie wysokości części nadziemnych, długości korzeni, świeżej masy siewek i zawartości chlorofilu (a+b) w liściach roślin. Wyjątek stanowiły siewki selera wyrosłe z nasion traktowanych MCE, które poza długością korzeni wykazywały najmniejszą wartość wymienionych parametrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top