Nitrogen forms in orchard grass fertilized with diversified doses of mineral fertilizers
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 319-332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to evaluate the influence of diversified mineral fertilization (N,P,K) on the content of some nitrogen forms (total nitrogen, protein nitrogen, N-NH4, N-NO3) in orchard grass ( aboveground parts and roost). The study presented has been based on the results of a field experiment which lasted three years and was localized and carried out on Haplic luvisol (acc. to FAO) developed from loess. The field experiment included 27 fertilization objects – against the background of three increasing phosphorus fertilization levels nine nitrogen-phosphorus combinations were applied after random selection. The whole dose of phosphorus and half a dose of potassium were sown before orchard grass sowing and in the second and third year after the third hay harvest cut. Nitrogen was sown in the early spring and after the first and second hay harvest cuts in three equal parts. Fertilization with nitrogen and phosphorus influenced significantly the content of total nitrogen and protein nitrogen in aboveground parts and in roots of orchard grass. The content of N-NH4 and N-NO3 depended considerably on nitrogen fertilization (N-NO3 in roots – also on potassium fertilization). The content of evaluated forms of nitrogen in orchard grass depended significantly and positively mostly on the content of N-NH4 and N-NO3 in the soil. Uptake of this component was significantly and positively dependent on the content of N-NO3 in the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Formy azotu w kupkówce pospolitej nawożonej zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych
kupkówka pospolita, formy azotu, nawożenie mineralne
Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego (N, P, K) na zawartość niektórych form azotu (N ogółem, N białkowy, N-NH4, N-NO3) w kupkówce pospolitej (części nadziemne i korzenie). Przedstawione opracowanie powstało na podstawie zebranych wyników badań z trzyletniego doświadczenia polowego założonego i przeprowadzonego na glebie płowej wytworzonej z lessu. Eksperyment polowy obejmował 27 obiektów nawozowych, tzn. na tle trzech wzrastających poziomów nawożenia fosforem rozlosowano dziewięć kombinacji azotowo-potasowych. Całą dawkę fosforu i pół dawki potasu wysiewano przed siewem kupkówki oraz w drugim i trzecim roku po zbiorze trzeciego pokosu; drugą dawkę potasu stosowano w każdym roku po pierwszym zbiorze trawy. Azot wysiewano wczesną wiosną oraz po pierwszym i drugim pokosie w trzech równych częściach. Nawożenie azotem i fosforem wpływało istotnie na zawartość N ogółem i N białkowego w częściach nadziemnych kupkówki. Zawartość N-NH4 i N-NO3 zależała istotnie jedynie od nawożenia azotem (N-NO3 w korzeniach – również od nawożenia potasem). Zawartość ocenianych form azotu w kupkówce zależała istotnie i dodatnio przede wszystkim od zawartości w glebie N-NH4 i N-NO3, pobranie tego składnika uzależnione było istotnie i dodatnio od zawartości w glebie szczególnie N-NO3.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top