RESEARCH PAPER
Copper speciation in soils contaminated with metal-bearing dusts
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science, A. Cieszkowski Agricultural University, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-18
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 199-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations involved upper horizons of black earths – Phaeozems and deluvial soils – Phaeozems situated within the confines of the Legnica Copper Smelter sanitary protection zone. Apart from basic physico-chemical properties, different fractions of copper bound to mineral and organic soil components using McLaren's and Crawfords's speciation method were determined. With regard to total copper content, the analysed soils, especially their diagnostic horizons (epipedons mollic) belong to formations heavily contaminated with this element. The highest copper concentrations (approximately 54% total Cu) were associated with organic matter followed by copper bound with mineral colloids and Fe and Mn oxides (18% each). Distinctly lower Cu quantities (about 10%) were built into the spacial network of primary and secondary minerals. Fractions easily soluble in water and weakly bound with colloids (exchangeable forms) did not exceed 1% of total copper. Calculated correlation coefficients confirmed only a significant correlation between organic carbon and copper quantity (fraction F3) treated as the form associated with organic matter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Specjacja miedzi w glebach zanieczyszczonych pyłami metalonośnymi
metale ciężkie, skażenie gleby, miedź, czarne ziemie, gleby deluwialne
Badaniami objęto poziomy wierzchnie czarnych ziem i gleb deluwialnych, usytuowanych w strefie ochrony sanitarnej Huty Miedzi Legnica. Oznaczono podstawowe właściwości fizyko-chemiczne oraz frakcje miedzi według metody McLarena-Crawforda. Największe ilości miedzi (ok. 54%) były związane z materią organiczną a następnie koloidami mineralnymi (ok. 18%), bądź okludowane na tlenkach żelaza i manganu (ok. 18%). Najmniejsze, niemal śladowe ilości tego metalu stwierdzono we frakcji łatwo rozpuszczalnej. Przy obecnej dość wysokiej zawartości materii organicznej i odczynie zbliżonym do obojętnego nie zachodzi obawa intensywnej migracji miedzi do wód glebowo-gruntowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top