Research of the influence of edible coatings containing chitosan on the colour of dried apples
 
More details
Hide details
1
Department of Biological Bases of Foodstuff and Fodder Technology, Faculty of Production Engineering, Agricultural University
 
2
Department of Applied Mathematics, Faculty of Production Engineering, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 715-727
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the research an attempt was made at applying edible coatings to dried apples. The edible coatings contained chitosan and citric acid or chitosan and ascorbic acid. Dried apple slices were stored at temperatures of 5oC and 25oC during the period of 12 weeks. The colour of the apples was analyzed in the CIE L*a*b* system. The experiment was conducted in the complete randomized design according to the scheme of two factor cross-classification with repeated measurements. For the analysis of the statistical data the multivariate analysis of variance was used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie wpływu powłok jadalnych zawierających chitozan na barwę suszu jabłkowego
powłoki jadalne, barwa, pomiary powtarzane, wielowymiarowa analiza wariancji
W pracy podjęto próbę zastosowania powłok jadalnych do suszu jabłko-wego. Powłoki jadalne zawierały chitozan i kwasy cytrynowy lub askorbinowy. Wysuszone plastry jabłek przechowywano w temperaturach 5oC i 25oC przez okres 12 tygodni. Analizowano barwę jabłek w systemie ClE L* a* b*. Doświadczenie przeprowadzono w układzie kompletnej randomi-zacji według schematu klasyfikacji dwuczynnikowej krzyżowej z powtarzanymi pomiarami. Do analizy danych statystycznych zastosowano wielowymiarową analizę wariancji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top