Influence of the filling method on airflow resistance in wheat grain mass
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polisch Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 709-714
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of the filling method on airflow through mass of wheat grain was investigated. The experiments were performed for wheat grain variety Rysa of 11% of moisture content and three methods of filling. The experiments were performed for air speed in the range from 0.03 to 0.4 ms-1. It was found that the way of sample filling had a significant influence on airflow resistance. The difference of airflow resistance between different methods of filling reached 50%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena wpływu sposobu formowania złoża ziarna pszenicy na opór przepływu powietrza
ziarno pszenicy, gęstość, opór przepływu powietrza
Badano jaki wpływ na przepływ powietrza przez złoże ziarna pszenicy ma sposób napełniania zbiornika pomiarowego. Dla ziarna pszenicy ozimej odmiany Rysa, o wilgot-ności 11% i trzech sposobów napełniania cylindrycznych próbek, wyznaczono zależność: opór przepływu powietrza – prędkość przepływu powietrza w zakresie prędkości przepływu od 0,03 ms-1 do 0,4 ms-1. Stwierdzono, że sposób napełniania próbek istotnie wpływa na opór przepływu powietrza. Różnica oporu przepływu powietrza między przyjętymi i określonymi metodyką badań sposobami napełniania sięgała 50%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top